Här kan du fi­ra val­borg i Väs­by

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

På mån­dag, den 30 april, är det dags att sjunga in vå­ren och tän­da maj­bra­sa. Vi i Väs­by gui­dar dig till årets val­borgs­mäs­so­el­dar.

All­män­na val­borgs­fi­ran­den i Upp­lands Väs­by an­ord­nas i Run­by ha­ge, Fres­ta pul­ka­bac­ke och vid Mis­sions­kyr­kan.

Run­bys fi­ran­de in­leds kloc­kan 18 med fi­ka, fisk­damm och lot­te­ri. Kloc­kan 19:00 hål­ler Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) ett vår­tal, var­ef­ter val­borg­sel­den tänds. Kloc­kan 19:45 sjung­er Sing-Sing­kö­ren in vå­ren. Fi­ran­det ar­ran­ge­ras av Run­by IF i samarbete med kom­mu­nen. Frestas fi­ran­de bör­jar kloc­kan 20 vid pul­ka­bac­ken. Lik­som ti­di­ga­re år blir det maj­bra­sa, vår­tal, vår­sång, lot­te­ri­er, korv och kaf­fe. Fi­ran­det ar­ran­ge­ras av Fres­ta för­sam­ling och Boll­stanäs SK.

En som har va­rit med från bör­jan i Fres­ta är Er­land Ren­ström, som var ”Bras­mäs­ta­re” i 34 år tills an­sva­ret läm­na­des över till Svens­ka kyr­kan.

– 1976 var det en li­ten bra­sa och kanske tju­go per­so­ner. Ifjol var det 1500 per­so­ner här, sä­ger han med varm stolt­het. Mis­sions­kyr­kans fi­ran­de star­tar kloc­kan 19:30 med sam­ling i kyr­kan. Kloc­kan 21.00 tän­der scou­ter­na en val­borgs­bra­sa. Det blir fac­kel­tåg med slag­verk­sen­semb­le, vår­tal av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mathias Boh­man, vår­sång­er, samt för­sälj­ning av korv, fi­ka, kaf­fe med me­ra.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VALBORGSFI­RANDE. An­ord­nas tra­di­tions­en­ligt med bra­sa, sång och vår­tal på fle­ra plat­ser i Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.