Ny­an­län­da får dej­ta fö­re­tag

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Pro­jek­tet he­ter Vå­ga Växa och syf­tet är att mat­cha ny­an­län­da och fö­re­tag. Hos Väs­bys ny­an­län­da finns of­ta så­väl kom­pe­tens som till­gäng­lig­het. Sam­ti­digt be­grän­sas de lo­ka­la fö­re­ta­gen i Väs­by of­ta av brist på rätt och till­gäng­lig kom­pe­tens.

För att ge fö­re­ta­gen en chans att växa och de ny­an­län­da en chans att få prak­tik och jobb kom­mer Ar­bets­för­med­ling­en att ar­ran­ge­ra speed da­ting mel­lan fö­re­ta­ga­re och kan­di­da­ter. Där­ef­ter be­stäm­mer Ar­bets­för­med­ling­en och fö­re­ta­get hur upp­följ­ning­en ska fun­ge­ra för att prak­tik­pe­ri­o­den ska bli så bra som möj­ligt för al­la in­blan­da­de. Så­väl ny­an­län­da in­skriv­na vid Ar­bets­för­med­ling­en som lo­ka­la fö­re­tag är väl­kom­na att an­mä­la sitt in­tres­se.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MÖTAS. Syf­tet med ”Vå­ga Växa” är att få ny­an­län­da och fö­re­tag att mötas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.