Ing­en mor­gon­hoc­key för Grimstae­le­ver

Grimsta­sko­lan loc­ka­de in­för hös­ten 2017 ele­ver som i ele­vens val fick möj­lig­het till ext­ra ishoc­key­trä­ning. Nu tas mor­gon­hoc­keyn bort.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Gång­na läså­ret var ele­ver från grund­sko­lor i Väs­by om­byt­ta i Vi­lun­da ishall 07.30 två gång­er i vec­kan. I snitt ha­de tolv ele­ver per­son­lig trä­ning med Mar­kus Odén, ung­dom­s­an­sva­rig i Väs­by Hoc­key samt någ­ra spe­la­re från a-trup­pen.

– Fle­ra för­äld­rar har be­rät­tat att det var lät­tast att få upp bar­nen ur säng­en de da­gar­na det var mor­gon­hoc­key, sä­ger Mar­kus Odén.

2017/18 var det en­dast spe­la­re föd­da 2005 som ha­de den här möj­lig­he­ten. In­för näs­ta sä­song öpp­na­de sko­lan och klub­ben för fler barn, nu skul­le 06:or få sam­ma möj­lig­het.

Men. Grimsta­sko­lan har, ef­ter ett läsår med hoc­key som ele­vens val, ta­git ett skär till­ba­ka. El­ler i vart fall sagt nej till morgon­trä­ning två da­gar i vec­kan.

Nya rek­torn, Mar­tin Uu- sijär­vi, hän­vi­sar till att Grimsta­sko­lan ska fo­ku­se­ra på kärn­upp­dra­gen.

– Sko­lans kärn­upp­drag är ut­bild­ning i äm­nen an­giv­na i lä­ro­pla­nen samt ele­ver­nas so­ci­a­la sam­spel och det är det vi mås­te fo­ku­se­ra på.

– Vi har haft ett gott sam­ar­be­ta med hoc­key­för­e­ning­en och vill fort­sät­ta med det, men ti­den be­hö­ver vi änd­ra på. Hoc­key­för­e­ning­en kan in­te an­pas­sa sig till en tid på ef­ter­mid­da­gen ty­värr, fort­sät­ter Mar­tin Uu­sijär­vi.

”Nu finns det egent­li­gen ing­en an­led­ning att gå kvar.”

Be­ske­det har bar­nen och de­ras för­äld­rar fått ef­ter att de valt Grimsta­sko­lan. Fle­ra vitt­nar om att ing­et sagts om ute­bliv­na morgon­trä­ning­ar in­nan de gjor­de skol­va­let. De hän­vi­sar till skrift­lig in­for­ma­tion från kom­mu­nen, en bro­schyr sko­lan skic­kat ut samt in­for­ma­tion som gavs av lä­ra­re un­der Öp­pet hus.

Vig­go An­ders­son spe­lar i Väs­bys P05 och bor i Märs­ta. Han val­de Grimsta­sko­lan för möj­lig­he­ten till ext­ra hoc­key­trä­ning. Nu fun­de­rar han och för­äld­rar­na på om han ska över­ge pend­lan­det.

– Nu finns det egent­li­gen ing­en an­led­ning att gå kvar på Grimsta­sko­lan, sä­ger mam­ma The­re­se An­ders­son.

På frå­gan om ele­ver re­dan nu bytt sko­la, sökt sig bort från Grimsta­sko­lan, sva­rar Mar­tin Uu­sijär­vi.

– Det fria skol­va­let gäl­ler och ele­ver och för­äld­rar kan by­ta sko­la om de fin­ner det nöd­vän­digt.

Mar­kus Odén tyc­ker att det är olyck­ligt att lä­get är som det är i dag.

– Jag hop­pas att det blir en fort­sätt­ning, sä­ger han.

Jon­ny An­ders­son

FOT­NOT: Ele­ver på Sö­der­vik­sko­lan har sport­mor­gon, mel­lan 07.45 och 08.30, fy­ra da­gar i vec­kan och kan fort­satt ha mor­gon­hoc­key.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.