Väs­by­bo greps på Ar­lan­da

Viivasbydirekt - - Nyheter -

En 42-årig man hem­ma­hö­ran­de i Upp­lands Väs­by har häk­tats för miss­tan­ke om för­sök till grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling. Det var på Ar­lan­da i slu­tet av maj som man­nen greps och an­hölls, vid 14-ti­den på da­gen, miss­tänkt för att ha för­sökt smugg­la dro­ger via fly­get. Han har se­dan gri­pan­det be­fun­nit sig i för­var på Ar­lan­da till dess att åkla­ga­re be­gär­de ho­nom häk­tad. Det­ta med an­led­ning av att det an­sågs fin­nas en risk för att man­nen ge­nom att un­dan­rö­ja be­vis el­ler på an­nat sätt skul­le för­svå­ra po­lis­un­der­sök­ning­en.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SMUGGLING. Väs­by­bon miss­tänks har för­sökt smugg­la dro­ger via fly­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.