S

Viivasbydirekt - - Bostad -

olen ski­ner från en helt moln­fri him­mel när vi be­sö­ker Stu­re­ga­tan på Ös­ter­malm. Som all­tid när som­mar­vär­men in­fin­ner sig fylls Hum­le­går­den av sol­dyr­kan­de män­ni­skor som bre­der ut sig på fil­tar och bän­kar.

När vi tar his­sen upp i hu­set på Stu­re­ga­tan 28 är det so­le­ner­gin som tar oss till vå­ning­en där Larså­ke Thu­res­son, kas­sör i Brf Ko­me­di­an­ten 4, väl­kom­nar oss till sin lä­gen­het. Han be­rät­tar att det var tre år se­dan de in­stal­le­ra­de sol­cel­ler­na på det an­ri­ka hu­set, som bygg­des re­dan 1876.

– Jag var li­te av en ambassadör för in­ve­ste­ring­en. Jag och min fru har ett året runt-bo­en­de i Sö­der­täl­je där vi re­dan in­stal­le­rat sol­cel­ler och blev in­spi­re­ra­de att gö­ra det här ock­så. Bygg­ställ­ning­ar­na var re­dan på plats ef­tersom vi bygg­de en vå­ning på ta­ket, så det pas­sa­de bra, minns han.

I hu­sets käl­la­re vi­sar el­mä­ta­ren att de 42 sol­cel­ler­na på ta­ket just nu pro­du­ce­rar 4 486 kWh. Det räc­ker gott och väl för att täc­ka drif­ten av his­sen och de bo­en­des ge­men­sam­ma ut­rym­men. Över­skot­tet säl­jer bo­stads­rätts­för­e­ning­en vi­da­re. Men som al­la stock­hol­ma­re vet in­ne­hål­ler vin­ter­halv­å­ret få sol­tim­mar och in­te hel­ler som­mar­tid finns det nå­gon sol­ga­ran­ti. Trots det finns det även ett eko­no­miskt in­ci­ta­ment för att pro­du­ce­ra egen el. Larså­ke tror att de fått till­ba­ka peng­ar­na de in­ve­ste­rat om sex-sju år.

– Man mås­te tän­ka fram­åt, sä­ger han och tilläg­ger att de även in­stal­le­rat berg­vär­me i hu­set.

Stock­holms stad har som mål till 2040 att tio pro­cent av sta­dens egen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.