Bo­en­de vill ha fart­hin­der

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Till kom­mun­sty­rel­sens se­nas­te sam­man­trä­de ha­de två med­bor­gar­för­slag skic­kats in från bo­en­de i Wäc­ka­re Äng, där det fö­reslogs att kom­mu­nen skul­le an­läg­ga fart­hin­der.

”Idag höll min dot­ter på att bli påkörd av en bil i hög has­tig­het. Det är myc­ket barn på vägen och of­ta kom­mer det bi­lar i all­de­les för hög fart. Snart sker en rik­tigt all­var­lig olycka. Snäl­la lyss­na!” löd en av mo­ti­ve­ring­ar­na.

Bå­da för­sla­gen fick dock av­slag, med mo­ti­ve­ring­en att det in­te är ovan­ligt el­ler av­vi­kan­de att barn fö­re­kom­mer i bo­stads­om­rå­den i tä­torts­mil­jö­er, utan att det för­ut­sätts av tra­fi­kan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.