Ru­ti­ne­ra­de Ka­me­rer för­läng­er med Grims­ta

Viivasbydirekt - - Sport -

Grims­ta AIK har gjort klart med en vik­tig för­läng­ning. Su­perru­ti­ne­ra­de Michel Ka­me­rer, 41, blir klub­ben tro­gen trots de­gra­de­ring­en.

Di­vi­sion 2-se­ri­ens mest me­ri­te­ra­de spe­la­re? Svårt att sä­ga helt sä­kert, men ab­so­lut en god kan­di­dat. Smed­by­so­nen Michel Ka­me­rer har spe­lat 331 mat­cher i högs­ta se­ri­en, har tre SM-sil­ver och lika många SM-brons. Dess­utom proffsspel i Schweiz och lands­kam­per.

Michel, i dag 41 år, kom hem till klub­ben 2016 ef­ter drygt 20 års ex­il ut­an­för Väs­by.

Förs­ta come­back­sä­song- en (16/17) var la­get ett topp­lag, men det blev helt tvärtom 2017/18.

– För­ra sä­song­en var då­ligt ge­nom­förd av många i la­get, vi har en hög­re ni­vå vil­ket vi visade i gans­ka många mat­cher. Vi slar­va­de helt en­kelt bort ex­i­sten­sen i di­vi­sion 1. Jag tyc­ker vi hör hem­ma i et­tan, sä­ger han till klub­bens hem­si­da. Trots kom­man­de spel i två­an väl­jer Michel att för­länga med det som en gång var hans mo­der­klubb (GAIK).

– En av an­led­ning­ar­na till att jag kör vi­da­re är att jag vill att vi ska byg­ga nå­got för fram­ti­den i Grims­ta och ska­pa en pro­fes­sio­na­lism som de yng­re vill ta ef­ter. Vad ska du bi­dra med?

– Jag kom­mer att bi­dra med ener­gi och ru­tin som skall ta la­get till­ba­ka till di­vi­sion 1.

Trä­na­ren Hå­kan Frö­berg är glad att hans gam­la lag­kam­rat blir klub­ben tro­gen.

– Han kom­mer bli vik­tig även ut­an­för pla­nen, då han re­dan vi­sat stor vil­ja att va­ra med och bi­dra till de yng­re för­må­gor­na. Och Michel kom­mer va­ra ett vik­tigt boll­plank med all sin ru­tin och er­fa­ren­het. Se­dan ti­di­ga­re har Fredrik Jig­land skri­vit på nytt kon­trakt. Anders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.