Välj in­te yr­ke ef­ter kön

Viivasbydirekt - - Insändare - FO­TO: MOSTPHOTOS

TRA­DI­TIO­NELLT. Kon­se­kven­sen av tra­di­tio­nel­la könsupp­de­la­de val är all­var­li­ga. In­di­vi­den får mins­kad fri­het att väl­ja. Ar­bets­li­vet går mis­te om en mas­sa ta­lang­er, kvin­nor som är hän­di­ga hant­ver­ka­re och me­ka­ni­ker, män som äger om­sorgs­kom­pe­tens. Ar­bet­li­vet blir mind­re ef­fek­tivt, skri­ver (V).

Forsk­ning vi­sar att ar­bets­plat­ser med jämn köns­för­del­ning fun­ge­rar bäst.

Skolav­slut­ning, grat­tis al­la ele­ver! Ett väl­för­tjänt lov lig­ger fram­för. En del av er tar ny rikt­ning med val till gym­na­si­et, yr­kes­ut­bild­ning el­ler hög­sko­la. Jag öns­kar att var och en kan sta­ka ut den fram­tid som pas­sar lägg­ning och in­tres­se. Men hur ser verk­lig­he­ten ut? Upp­lands Väs­by hör till en av kom­mu­ner­na i lan­det där ung­do­mar­na gör mest könst­ra­di­tio­nel­la yr­kes­val. Lå­ter vi gam­la nor­mer och tra­di­tio­ner sty­ra fram­för per­son­li­ga val? I Väs­by är an­de­len poj­kar som sö­ker sig till kvin­no­do­mi­ne­ra­de yr­kes­pro­gram 9,3 pro­cent. Det gör att vi lig­ger på 264 plats av lan­dets 290 kom­mu­ner i tra­di­tio­nel­la yr­kes­val. År ef­ter år åter­upp­re­pas sam­ma möns­ter, flic­kor do­mi­ne­rar starkt till vård, om­vård­nad och pe­da­go­gis­ka yr­ken. Poj­kar do­mi­ne­rar starkt till bygg, for­don och hant­verks­yr­ken. Det vill Väns­ter­par­ti­et änd­ra på. Yr­kes­val ska in­te be­stäm­mas av ditt bi­o­lo­gis­ka kön ut­an ditt in­tres­se och be­gåv­ning.

Kon­se­kven­sen av tra­di­tio­nel­la könsupp­de­la­de val är all­var­li­ga. In­di­vi­den får mins­kad fri­het att väl­ja. Ar­bets­li­vet går mis­te om en mas­sa ta­lang­er, kvin­nor som är hän­di­ga hant­ver­ka­re och me­ka­ni­ker, män som äger om­sorgs­kom­pe­tens. Ar­bet­li­vet blir mind­re ef­fek­tivt. Forsk­ning vi­sar att ar­bets­plat­ser med jämn köns­för­del­ning fun­ge­rar bäst och är mest kre­a­ti­va. Lö­ne­bild­ning­en ten­de­rar att bli skev ef­tersom yr­ken där kvin­nor do­mi­ne­rar kon­se­kvent vär­de­ras läg­re. Vi fö­re­slår och ar­be­tar för en förändring på fle­ra plan. I för­sko­la och skola be­hövs en ge­nus­med­ve­ten pe­da­go­gik. Vi ska in­te över­fö­ra dol­da ge­nus­nor­mer till bar­nen. Vi ska vi­sa på bre­da­re möj­lig­he­ter och fö­re­bil­der. Vi ska li­ka­be­hand­la flic­kor och poj­kar. Yr­kes­väg­led­ning­en och prak­ti­ken be­hö­ver bli ak­ti­va­re för att upp­munt­ra till köns­bry­tan­de val. Vi be­hö­ver al­la ar­be­ta med norm­bild­ning och lyf­ta fram fö­re­bil­der som bry­ter fö­re­ställ­ning­en om köns­märk­ta yr­ken.

Med vi­da­re nor­mer och mind­re tra­di­tio­nel­la yr­kes­val ökar vår in­di­vi­du­el­la fri­het. Så byg­ger vi jäm­ställd­het i prak­ti­ken. Vad gör du för att änd­ra nor­mer­na? An­ders Rosén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.