MÄKLAR­FRÅ­GAN

Viivasbydirekt - - Visningsgu­ide - Ar­mas Sun­din Hus­man Hagberg

FRÅ­GA: Hur fun­ge­rar det med hand­pen­ning?

SVAR: Vid köp av en fas­tig­het el­ler en bo­stads­rätt så er­läg­ger man nor­malt 10% av kö­pe­sum­man som hand­pen­ning när kon­trakt teck­nas. Det skall in­te för­väx­las med bankens krav på 15 pro- cent i kon­tan­tin­sats. Hand­pen­ning­en kan allt­så be­ta­las med lå­na­de peng­ar el­ler med eg­na me­del. Där­e­mot skall 15 pro­cent av den totala kö­peskil­ling­en be­ta­las med eg­na me­del.

Idag är det även van­ligt att man skri­ver in i kö­pe­kon­trak­tet att hand­pen­ning­en ska er­läg­gas se­nast ett visst da­tum då kö­pa­ren of­ta be­hö­ver ett par da­gar att ord­na med hand­pen­ning­en.

Är kö­pe­kon­trak­tet vill­ko­rat för att ex­em­pel­vis en be­sikt­ning ska gö­ras el­ler att kö­pa­ren ska an­tas som med­lem i bo­stads­rätts­för­e­ning­en, så de­po­ne­ras hand­pen­ning­en på fas­tig­hets­mäk­la­rens kli­ent­me­dels­kon­to tills vill­ko­ren är upp­fyll­da. Finns det inga vill­kor i kö­pe­kon­trak­tet så ska hand­pen­ning­en be­ta­las di­rekt till säl­ja­ren.

Sva­ran­de mäklare

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.