Ro­land Storm (VB)

Viivasbydirekt - - Nyheter -

ÅLDER: 62. BOR: Boll­stanäs se­dan 57 år. YRKEN: Jour­na­list, säl­ja­re, ut­bil­dad eko­nom, re­klam­chef Nynäs smörj­me­del, press- och mark­nads­chef Si­e­mens, egen­fö­re­ta­gan­de mark­nads­fö­rings- och kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult se­dan 2000. Kom­mu­nal­råd se­dan 2014. FA­MILJ: Sam­bo, tre vux­na dött­rar. ÄTER TILL FRUKOST: Ägg, yog­hurt och en smör­gås. Kaf­fe för­stås, med mjölk.

FAVORITPLA­TS I VÄS­BY: Hem­ma, fak­tiskt. An­nars na­tu­ren; up­pe på höj­der­na vid Eg­ge­by och vid Run­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.