Gra­tislä­ger vill nå unga från he­la lä­net

Viivasbydirekt - - Nyheter - FOTO: SOPHIE STIGFUR

Kul­tur och konst för unga be­hö­ver flyt­ta ut från in­ners­tan. Det är det kre­a­ti­va cent­ret Dör­rens fi­lo­so­fi, som nu sö­ker del­ta­ga­re till som­ma­rens gra­tislä­ger för unga från he­la Stock­holm.

Det är för tred­je gång­en som Dör­ren, ett kre­a­tivt cen­ter för unga be­lä­get i Gam­la stan, ar­ran­ge­rar Cre­a­ti­ve Camp – ett dag­kol­lo med fo­kus på kre­a­tivt ska­pan­de för unga i ål­dern 16-25. Syf­tet med all verk­sam­het på Dör­ren är att unga från he­la Stock­holm ska mö­tas och för­e­nas ge­nom oli­ka konst­när­li­ga in­tres­sen.

– Vi vill fram­förallt nå ut till ung­do­mar i yt­ters­tan, och få en bland­ning mel­lan del­ta­gar­na, sä­ger pro­jekt­le­da­re An­na Jar­rick.

Nytt för i år är att läg­ret för­längts och nu på­går fem da­gar i stäl­let för tre, samt att fo­kus den­na gång lig­ger på ar­ran­gör­skap. För­hopp­ning­en är att fler ska lä­ra sig att det in­te är så svårt att själv ar­ran­ge­ra el­ler le­da för­e­ning­ar el­ler eve­ne­mang. PEPP. Del­ta­ga­re så­väl som le­da­re är pep­pa­de in­för som­ma­rens upp­la­ga av Cre­a­ti­ve Camp. På bild: Fo­to­graf Ti­na Ax­els­son, Ce­rie, pro­jekt­le­da­re An­na Jar­rick, Hus­se­in Ghor­ba­na­li, Sul­tan Sha­hid, Jo­an­na Lah­de­h­pe­rä, Mo­ham­med Sol­ta­ni, ko­or­di­na­tor Elin Krantz.

För­u­tom ar­ran­gör­skap blir det även Gar­den Art – där del­ta­gar­na får snick­ra, od­la och på oli­ka sätt pry­da in­ner­går­den på Mäs­ter Olofs­går­den. Dess­utom blir det kur­ser i mu­sik­pro­duk­tion. Jo­an­na Lah­de­pe­rä, 21 år, från Vår­by gård har själv va­rit med på dag­kol­lot ti­di­ga­re men nu är det förs­ta gång­en som hon tar kli­vet över och med hjälp av hand­le­da­re själv ska le­da works­hops i mu­sik­pro­duk­tion.

– Det känns li­te ner­vöst men al­la är väl­digt öpp­na och vill få varand­ra be­kvä­ma, så jag vet ju att det kom­mer gå bra. Folk är snäl­la mot varand­ra här, sä­ger hon.

Dag­kol­lot på­går 2–6 ju­li, mel­lan kloc­kan 10 och 15 var­je dag. För de ung­do­mar som är in­tres­se­ra­de av att del­ta är det än­nu in­te för sent. An­sö­kan är öp­pen fram till 24 ju­ni via www. dor­ren.nu. Sophie Stigfur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.