Fyr­hjuls­drift vid be­hov

Viivasbydirekt - - Bil & Motor - FOTO: TOYOTA

Hjul­ba­sen på fem­te ge­ne­ra­tio­nen av su­ven Toyota RAV4 har ökats på med tre cen­ti­me­ter. Mo­to­ral­ter­na­ti­ven är an­ting­en en ben­sin­dri­ven va­ri­ant på två li­ter el­ler en 2,5-li­ters hy­brid som drivs av el och ben­sin.

Fyr­hjuls­drif­ten har för­må­gan att kopp­la bort driv­ning­en på ba­kax­eln för att för­bätt­ra bräns­le­ek­o­no­min. Au­tobroms som upp­täc­ker fot­gäng­a­re och ad­ap­tiv fart­hål­la­re är stan­dard.

Nya Toyota RAV4 bör­jar att säl­jas i Eu­ro­pa un­der in­led­ning­en av näs­ta år. Toyota har ökat någ­ra cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.