81-åring ne­kas hjälp trots två knäpro­te­ser

Får ing­en dusch­ka­bin trots knäpro­te­ser

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Las­se Svahn, 81, har två knäpro­te­ser. Det är svårt att kom­ma i och ur bad­ka­ret. Men kom­mu­nen sä­ger nej till en dusch­ka­bin. En dusch­stång räcker, an­ser man.

Las­se Svahn är 81 år gam­mal och har pro­te­ser i bå­da knä­na. Han kan knappt du­scha ef­tersom han mås­te kli­va över en hög bad­kars­kant. Men kom­mu­nen ger ho­nom in­te bo­stads­an­pass­nings­bi­drag till en dusch­ka­bin.

Jacuz­zi­bad­ka­ret var ti­di­ga­re en lyx, men nu har Las­se Svahn, 81 år, fått pro­te­ser i bå­da knä­na och har väl­digt be­grän­sad rör­lig­het. Den höga bad­kars­kan­ten är en ren fa­ra. Det kon­sta­te­rar även de två ar­bets­te­ra­peu­ter som va­rit hos ho­nom.

– Jag kan med nöd och näp­pe kli­va i och ur bad­ka­ret för att du­scha. Att kom­ma i det går bra, men det är svå­ra­re att kom­ma ur ef­ter- som jag går från högt till lågt. Jag du­schar in­te ut­an att nå­gon an­nan är hem­ma, sä­ger han. Nu har Las­se Svahn be­gärt hjälp av kom­mu­nen med att an­pas­sa bad­rum­met från bad­kar till dusch­ka­bin. Men kom­mu­nen sä­ger nej. De hjäl­per ho­nom att fors­la bort bad­ka­ret, men me­nar att han kan du­scha på gol­vet – trots att gol­vet är halt och att den 35 år gam­la plast­mat­tan har över­skri­dit sin livs­längd. Las­se Svahn är oro­lig att han ska or­sa­ka fukt­ska­dor i de and­ra lä­gen­he­ter­na i hu­set om han du­schar di­rekt på gol­vet.

– Det är ett plast­golv som är lagt på 80-ta­let. Jag har pra­tat med golv­läg­ga­re som sä­ger att de in­te ens ga­ran­te­rar att plast­mat­tor hål­ler tätt i tju­go år, sä­ger han. Än­då er­bju­der hand­läg­ga­ren på kom­mu­nen ho­nom ba­ra en dusch­stång. Och ing­et dra­pe­ri.

– ”Dra­pe­ri får du kö­pa själv”, det sa­de hand­läg­ga­ren fler gång­er. Jag frå­ga­de hen­ne om hon ga­ran­te­rar att gol­vet hål­ler tätt trots att matt­läg­ga­re in­te gör det. Det är ju jag som blir an­sva­rig om det blir läc­kage, sä­ger Las­se Svahn.

Han är var­ken nöjd med hand­läg­ga­rens be­mö­tan­de el­ler be­slut.

– Nå­gon hjälp ska man väl kun­na få? Det känns obe­hag­ligt att bli be­hand­lad på det här sät­tet av hand­läg­ga­ren. Hon har ald­rig va­rit här och har ald­rig sett mig, sä­ger han. Mo­na Lind­gren, en­hets­chef för äldre­omsorg i Upp­lands Väs­by kom­mun, sä­ger att al­la har rätt till ett gott be­mö­tan­de. Av­se­en­de de be­slut som fat­tas föl­jer kom­mu­nen la­gen, me­nar hon.

Hon pe­kar även på en för­valt­nings­rätts­dom från i mars 2018 där en kvin­na i Hud­dinge fick av­slag på bo­stads­an­pass­nings­bi­drag till en dusch­ka­bin ef­tersom det in­te var själ­va funk­tions­hind­ret ut­an den tek­nis­ka livs­läng­den på fukt­spär­ren som gjor­de en dusch­ka­bin nöd­vän­dig. Pre­cis som i Las­se Svahns fall.

– Vå­ra be­slut är grun­da­de ut­i­från bo­stads­an­pass­nings­la­gen och do­mar, sä­ger Mo­na Lind­gren.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

Las­se kan med nöd och näp­pe kli­va över kan­ten för att kom­ma in i bad­ka­ret. Än­nu svå­ra­re är det att ta sig ur, när han mås­te kli­va från högt till lågt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.