Så ska Väs­bys hem­lö­sa få hjälp

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Lands­ting­et har be­slu­tat att an­li­ta fö­re­ta­get Trans­dev för drif­ten av buss­tra­fi­ken i Väs­by från ju­ni näs­ta år, i stäl­let för den nu­va­ran­de ope­ra­tö­ren Ar­ri­va. Kra­vet som lands­ting­et ställt är att bus­sar­na ska dri­vas med fos­sil­fria bräns­len samt att någ­ra ska va­ra helt el­driv­na.

SL:s bus­sar i länet har de se­nas­te åren körts av ope­ra­tö­rer­na Ke­o­lis, Ar­ri­va och No­bi­na. Nu får de säll­skap av Trans­dev, som tar över buss­tra­fi­ken i Väs­by, Sig­tu­na och Val­len­tu­na från ju­ni näs­ta år. Trans­dev är en stor bus­so­pe­ra­tör och skö­ter i dag bland an­nat Flyg­bus­sar­na.

– Det är gläd­jan­de att vi kan pre­sen­te­ra en ny le­ve­ran­tör i SL:s buss­tra­fik, då vi tror att ökad kon­kur­rens ska­par driv­kraf­ter som gyn­nar he­la mark­na­den, sä­ger SL:s vd Ca­ro­li­ne Ot­tos­son i ett press­med­de­lan­de. Trans­dev har läm­nat det bäs­ta an­bu­det bå­de ut­i­från pris och ut­i­från de kva­li­tets­krav som lands­ting­et ställt. Upp­dra­get in­ne­bär att be­dri­va buss­tra­fik i tra­fik­om­rå­det Sig­tu­na, Upp­lands Väs­by och Val­len­tu­na, un­der­håll av for­don, för­valt­ning av SL:s fas­tig­he­ter och håll­plat­ser samt an­svar för all tek­nisk ut­rust­ning i bus­sar­na.

När Trans­dev bör­jar kö­ra tra­fi­ken i ju­ni 2019 kom­mer fem av bus­sar­na va­ra he­le­lekt­ris­ka. Det nya av­ta­let blir det förs­ta tra­fi­kav­ta­let för SL:s buss­tra­fik med krav på el­drift re­dan från start. Öv­ri­ga bus­sar som kom­mer att an­vän­das ska dri­vas med fos­sil­fria driv­me­del. Av­ta­let är kon­stru­e­rat så att Trans­dev får hal­va er­sätt­ning­en ef­ter an­ta­let be­ta­lan­de re­se­nä­rer och den and­ra hal­van för ut­förd tra­fik. Lands­ting­ets för­hopp­ning är att det­ta ska va­ra en driv­kraft för att nå må­len om att an­ta­let nöj­da re­se­nä­rer når 80 pro­cent och att re­san­det ökar mer än be­folk­nings­ut­veck­ling­en.

”Det är gläd­jan­de att vi kan pre­sen­te­ra en ny le­ve­ran­tör.”

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

TAR ÖVER. Trans­dev, som bland an­nat kör Flyg­bus­sar­na, blir ny bus­so­pe­ra­tör i Väs­by i ju­ni 2019 ef­ter Ar­ri­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.