MÄKLAR­FRÅ­GAN

Viivasbydirekt - - Bostad - Sva­ran­de mäkla­re Ar­mas Sun­din Hus­man Hag­berg

FRÅ­GA: Vi har be­stämt en tid för till­trä­det och skall träf­fas på mäk­la­rens kon­tor men hur får vi vå­ra peng­ar?

SVAR: Om till­trä­det äger rum på mäk­la­rens kon­tor, vil­ket är det van­li­gas­te idag, har mäk­la­ren re­dan haft kon­takt med så­väl kö­pa­rens bank som säl­ja­rens bank. Av säl­ja­rens bank har mäk­la­ren fått al­la lö­sen­upp­gif­ter på de ”gam­la” lå­nen som skall lö­sas. Des­sa upp­gif­ter vi­da­re­be­ford­rar mäk­la­ren i god tid till kö­pa­rens bank så att de kan för­be­re­da till­trä­det.

På själ­va till­trä­des­da­gen ring­er kö­pa­rens bank till säl­ja­rens bank och lö­ser in lå­nen som be­las­tar fas­tig­he­ten och sät­ter se­dan in res­te­ran­de kö­peskil­ling på säl­ja­rens kon­to. Då peng­ar­na of­tast rings in så kom­mer du som säl­ja­re ha peng­ar­na på kon­tot di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.