Sam­råd om ny sko­la i Vi­lund­a­par­ken

Viivasbydirekt - - Nyheter - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Kom­mu­nen pla­ne­rar att byg­ga en jät­tes­tor grund­sko­la i nor­ra de­len av Vi­lund­a­par­ken för 900 ele­ver i års­kur­ser­na F-9. De­talj­pla­nen är nu ute på sam­råd.

En­ligt för­sla­get blir skol­bygg­na­den 28 me­ter hög, vil­ket ger möj­lig­het till en fem vå­ning­ar för att få plats med de 900 ele­ver­na.

Sko­lans och skol­går­dens to­ta­la yta blir cir­ka 31 500 kvadrat­me­ter vil­ket in­ne­fat- tar lekplats, för­råd, cy­kel­par­ke­ring­ar samt en konst­gräs­plan som bå­de sko­lan och för­e­nings­li­vet ska kun­na nytt­ja. Vi­lun­da­hal­len är tänkt att nytt­jas för in­om­husid­rott och en ny tor­gy­ta ut­an­för Vi­lun­da­hal­len ska kun­na an­vän­das för hämt­ning och läm­ning. Sam­ti­digt för­svin­ner dock bå­de en be­fint­lig konst­gräs­plan och en be­fint­lig grus­plan som lig­ger i nor­ra de­len av Vi­lund­a­par­ken i dag. Även ett stort an­tal par­ke­rings­plat­ser för­svin­ner: cir­ka 180 van­li­ga par­ke­rings­plat­ser och tio han­di­kap­par­ke­rings­plat­ser.

Pla­nen lig­ger ute på sam­råd till den 20 au­gusti. Det in­ne­bär att all­män­he­ten har möj­lig­het att läm­na syn­punk­ter på för­sla­get ge­nom att skri­va el­ler mej­la till kom­mu­nens bygg­nads­nämnd.

FOTO: SANDELL SAND­BERG/UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN

NY. Kom­mu­nen pla­ne­rar att byg­ga en F-9 sko­la för 900 ele­ver i nor­ra än­dan av Vi­lund­a­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.