25 pro­cent ladd­ba­ra bi­lar år 2021 i Sve­ri­ge

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

Vå­ra bi­lar blir allt mer upp­kopp­la­de, au­to­ma­ti­se­ra­de och elekt­ri­fi­e­ra­de. In­om ett el­ler par år för­vän­tas ketchu­pef­fek­ten av ladd­ba­ra bi­lar att kom­ma. Över 100 nya ladd­ba­ra mo­del­ler för­vän­tas sät­tas på den svens­ka mark­na­den de kom­man­de åren.

– Ny­re­gi­stre­ring­ar­na av ladd­ba­ra bi­lar, el­bi­lar och ladd­hy­bri­der, öka­de med 48 pro­cent 2017 jäm­fört med 2016. I år räk­nar vi med att an­de­len ladd­ba­ra bi­lar kom­mer att va­ra drygt nio pro­cent. För de kom­man­de tre åren räk­nar vi med att de ladd­ba­ra bi­lar­na ut­gör 12 pro­cent 2019, 19 pro­cent 2020 och 25 pro­cent 2021, sä­ger Jes­si­ca Ale­ni­us, vice vd, på Bil Swe­den.

Den 1 ju­li i år in­förs sy­ste­met som in­ne­bär att bi­lar som släp­per ut högst 60 g kol­di­ox­id/km får en bonus. För bi­lar med noll­ut­släpp är den högs­ta bonu­sen 60 000 kro­nor. ELEKTRISKT. Över 100 nya ladd­ba­ra mo­del­ler på väg till den svens­ka mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.