Möt SD:s Samu­el Step­han

Samu­el Step­han, överst på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas val­se­del i Väsby

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se I näs­ta ar­ti­kel mö­ter ni An­ders Rosén (V).

”Jag har all­tid va­rit po­li­tiskt in­satt, men ald­rig po­li­tiskt ak­tiv för­rän i ja­nu­a­ri 2017.”

Po­li­ti­ker­na bakom ru­bri­ker­na. Del 5. I sep­tem­ber är det val. I en se­rie ar­tik­lar har vi in­ter­vju­at al­la par­ti­ers första­namn för att ve­ta mer om dem som po­li­ti­ker – och som pri­vat­per­so­ner. Samu­el Step­han, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, träf­far vi i hans hem: ett hus i San­da äng­ar.

Var­för vil­le du ge­nom­fö­ra in­ter­vjun just här? – Det är mer per­son­ligt.

Nämn en per­son du be­und­rar?

– Min pap­pa. Han har käm­pat ige­nom allt i vått och torrt för vår skull.

Vad kon­su­me­rar du för me­di­er?

– Jag lyss­nar på pod­dar. Jag är väl­digt sport­in­tres­se­rad, så de är sport­re­la­te­ra­de. Främst fot­boll. Och så lä­ser jag tid­ning­ar på nä­tet.

Vi­sar du ci­vil­ku­rage? När gjor­de du det se­nast?

– Jag sä­ger all­tid till om nå­gon är på väg att fa­ra il­la el­ler be­hö­ver hjälp. Sist var det en man som var på väg upp­för en trap­pa med en barn­vagn, och al­la and­ra gick ba­ra för­bi. Jag frå­ga­de om han vil­le ha hjälp och han sa­de: Ja, gär­na.

När blev du för­ban­nad sist, och på vad?

– I dag. Jag blev ir­ri­te­rad när jag stod i kön på en re­stau­rang för att häm­ta mat, och någ­ra per­so­ner träng­de sig för­bi. Jag stod och ha­de ett sam­tal med en le­ve­ran­tör så jag kun­de in­te sä­ga till.

Var­för blev du po­li­ti­ker?

– Jag var trött på att se sy­stem kol­lap­sa och män­ni­skor fa­ra il­la. I stäl­let för att sit­ta på sof­fan och kla­ga och gnäl­la så gjor­de jag nå­got. Jag har all­tid va­rit po­li­tiskt in­satt, men ald­rig po­li­tiskt ak­tiv för­rän i ja­nu­a­ri 2017.

Har du all­tid va­rit sve­ri­ge­de­mo­krat?

– Se­dan SD kom in i riks­da­gen har jag sym­pa­ti­se­rat med dem och stått bakom den po­li­tik de be­dri­ver.

Du sit­ter in­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Bru­kar du gå på mö­te­na? Hur in­satt är du i lo­kal­po­li­ti­ken?

– Se­dan jag till­träd­de som ord­fö­ran­de för SD i Väsby har jag bör­jat gå på full­mäk­ti­ge­mö­te­na för att se hur de går till. Lo­ka­la frå­gor är jag in­satt i.

Vil­ken per­son på and­ra si­dan block­grän­sen har du mest ge­men­samt med?

– Det vet jag in­te, för jag kän­ner ing­en av dem.

SD har ba­ra läm­nat in fy­ra mo­tio­ner un­der de gång­na fy­ra åren. Hur skul­le du be­skri­va den po­li­tik som par­ti­et har be­dri­vit i Väsby hit­tills?

– År 2014 var en väl­digt rö­rig tid för SD i Väsby, vil­ket re­sul­te­ra­de i en svag lagupp­ställ­ning till va­let. Jan Björ­ke­baum Dah­lén har va­rit en­sam i kom­mun­full­mäk­ti­ge un­der väl­digt lång tid. Vi står bakom ho­nom nu i hans ar­be­te, och kom­mer att gö­ra vad vi kan in­för va­let för att stöt­ta och hjäl­pa ho­nom.

Vad kan väl­jar­na vän­ta sig av SD fram­ö­ver?

– Vi kom­mer att gö­ra allt vi kan för att sy­nas och hö­ras. Via torg­mö­ten, ut­skick, lo­kal­po­li­tiskt pro­gram och vår Fa­ce­book­si­da.

Vil­ka är era störs­ta frå­gor in­för va­let?

– Trygg­het för vå­ra med­bor­ga­re, ge­nom att fö­re­byg­ga den öka­de kri­mi­na­li­te­ten. Mer ka­me­raö­ver­vak­ning och pat­rul­le­ran­de ord­nings­vak­ter på ga­tor och torg där det upp­levs otryggt. Gans­ka enk­la åt­gär­der som ger snabb ef­fekt, men vi vill även tit­ta på lång­sik­ti­ga pla­ner. En an­nan frå­ga är sko­lan, och trygg­he­ten för vå­ra ele­ver. För­äld­rar ska in­te kän­na oro för att de­ras barn går i sko­lan.

Var­för skul­le för­äld­rar va­ra oro­li­ga?

– Gäng­kri­mi­na­li­te­ten. Jag har själv sett dro­ger och va­pen i sko­lan. Se­dan mås­te skol­re­sul­ta­ten för­bätt­ras, och då kom­mer vi till li­te mju­ka­re frå­gor: att ge lä­ra­re rätt kom­pe­tens och verk­tyg för att han­te­ra stö­ki­ga klas­ser. Nå­gon mer val­frå­ga?

– Vå­ra äld­re. Fler hem­tjänst­tim­mar och för­bätt­ra­de ar­bets­vill­kor för per­so­na­len som of­ta har långa pass och ar­be­tar al­la da­gar i vec­kan. Så att det blir mer vär­digt för de äld­re.

Till sist, vad ska du gö­ra res­ten av da­gen?

– Ef­ter en hel ar­bets­dag på job­bet: la­ga en god mat­bit och hit­ta nå­gon trev­lig sport att tit­ta på.

Samu­el Step­han (SD) val­de att bli in­ter­vju­ad ut­an­för hans hem i San­da äng­ar. – Det är mer per­son­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.