D

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

e fles­ta bi­lar­na som rul­lar i Sve­ri­ge har en kopp­ling till en 250 kvadrat­me­ter stor lo­kal i Dan­de­ryd. Här finns Scan­di­na­vi­an Mo­tor­cen­ter (SMC) som till­ver­kat al­la svens­ka re­gi­stre­rings­skyl­tar se­dan 2002.

– Vi gör rätt myc­ket på li­ten yta, sä­ger plats­che­fen Gö­ran Lind­berg och kon­sta­te­rar:

– Se­dan 2002 har vi gjort näs­tan 20 mil­jo­ner skyl­tar här.

Den här tis­da­gen ska yt­ter­li­ga­re 7 024 num­mer­plå­tar bli till. Pos­ten kom­mer och häm­tar vid fy­ra på ef­ter­mid­da­gen, då ska allt va­ra pac­kat och klart.

– An­ta­let skyl­tar va­ri­e­rar från dag till dag. Som mest har det va­rit 14 000, sä­ger An­ders Er­iks­son som dri­ver fö­re­ta­get som hans pap­pa star­ta­de 1976.

– Om det kom­mer en båt med asi­a­tis­ka bi­lar kan det helt plöts­ligt be­hö­vas 2 000 ext­ra skyl­tar. De ud­da skylt­va­ri­an­ter­na – två­ra­dig, li­ten, mc, taxi, di­plo­mat och så Rät­ten till en så­dan skylt i tio år kos­tar 6 200 kro­nor, in­täk­ter­na går till forsk­ning in­om tra­fik­sä­ker­het, me­dan pri­set för en van­lig skylt lig­ger på 90 kro­nor. Re­gi­stre­rings­skyl­ten lik­nar egent­li­gen ett kör­kort, me­nar An­ders Er­iks­son.

– För de all­ra fles­ta är det ba­ra en bit alu­mi­ni­um. För oss är det en iden­ti­tets­hand­ling, sä­ger han. I till ex­em­pel Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en finns tu­sen­tals oli­ka till­ver­ka­re.

– Även om det svens­ka sy­ste­met är från 1972 är det fort­fa­ran­de unikt, sä­ger An­ders Er­iks­son.

Det nu­va­ran­de av­ta­let om skylt­till­verk­ning lö­per ut i slu­tet av året och Trans­port­sty­rel­sen har dra­git igång en ny upp­hand­ling. För­u­tom SMC är fem and­ra fö­re­tag med och slåss om kon­trak­tet som gäl­ler från 2019 och fy­ra år fram­åt.

– An­ting­en vin­ner man el­ler så har man ing­et upp­drag, kon­sta­te­rar Gö­ran Lind­berg.

En­ligt ett pre­li­mi­närt be­sked har SMC vun­nit upp­hand­ling­en men be­slu­tet kan över­kla­gas och pro­ces­sen dra ut på ti­den.

Av­ta­let stäl­ler krav på fö­re­ta­get och på själ­va skyl­ten. Kva­li­te­ten tes­tas ge­nom att ut­sät­ta plå­ten för sten­skott, UV-strål­ning, borst­tvätt, lös­nings­me­del och and­ra ve­der­mö­dor.

Job­bet har satt si­na spår hos An­ders Er­iks­son.

– Det är klart att man har bli­vit li­te skylt­nörd och att man sit­ter och tit­tar på skyl­tar när man är ute i tra­fi­ken, sä­ger han. Folk för­sö­ker lu­ra ka­me­ror och tul­lar på oli­ka sätt, det bru­kar jag kol­la ef­ter. Lind­berg är det sam­ma För Gö­ran sak.

– När jag är ute och kör und­rar min sam­bo var­för jag lig­ger så här nä­ra bi­len fram­för, sä­ger han och måt­tar någ­ra de­ci­me­ter mel­lan hän­der­na:

– Det är ju för att jag tit­tar på skyl­ten! Hur ser den ut? Hur är kva­li­te­ten?

En van­lig myt är att skyl­tar­na till­ver­kas i fäng­el­ser. Så är fal­let i Fin­land och i vis­sa del­sta­ter i USA.

– Men så har det ald­rig va­rit i Sve­ri­ge. Det är väl nå­got som kom­mer från fil­mens värld, sä­ger An­ders Er­iks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.