Tuf­fa krav på pa­ti­ent­mat

Viivasbydirekt - - Insändare - Gustav Hem­ming (C) Mil­jö­lands­tings­råd, Stock­holms läns lands­ting Ann-Christin L Frick­ner (C) Grupple­da­re, Upplands Väsby

Vår­den och kli­ma­tet kom­mer att bli två av va­lets vik­ti­gas­te frå­gor. Stock­holms­re­gi­o­nen lig­ger långt fram i kli­mat­ar­be­tet och nu tar vi yt­ter­li­ga­re ett steg med en plan för håll­ba­ra pa­ti­ent­mål­ti­der på vå­ra sjuk­hus.

För Cen­ter­par­ti­et är det själv­klart att al­la in­vå­na­re ska kän­na sig tryg­ga att sö­ka vård i Stock­holm och det gäl­ler även ma­ten som ser­ve­ras på vå­ra sjuk­hus. Där­för in­för vi nu i lands­ting­et en tuff plan för håll­ba­ra mål­ti­der med bå­de stärk­ta krav på mins­kad kli­mat­på­ver­kan, mins­kad an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning, mins­kat matsvinn och håll­bar pro­duk­tion.

För att nå mer håll­ba­ra pa­ti­ent­mål­ti­der är mer lo­kal­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror en vik­tig in­gre­di­ens. Där­för kom­mer en fem­te­del av rå­va­ror­na kom­ma från går­dar i Stock­holms län, Mä­lar­da­len och på Got­land. Med mer lo­kalt kött så bi­drar vi till att djur­skyd­det är starkt och an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning­en låg sam­ti­digt som fler ha­gar kan be­tas och fler jobb ska­pas. Dess­utom ska hälf­ten av ma­ten va­ra eko­lo­giskt od­lad, och allt kött le­va upp till tuf­fa djur­skydds­krav, med låg an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning. Kra­ven ska nås till 2021.

Med bra, mil­jö­vän­li­ga rå­va­ror och lo­kal tillag­ning där det är möj­ligt så blir det ock­så ro­li­ga­re för köks­per­so­na­len och go­da­re mål­ti­der på tall­ri­ken. Det är vik­tigt för pa­ti­en­ten men le­der ock­så till att mer mat ham­nar i ma­gen och mind­re i so­por­na. Må­let är att matsvin­net ska mins­ka med 40 pro­cent.

An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­ta bak­te­ri­er är det störs­ta ho­tet mot fram­ti­dens sjuk­vård. Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms­re­gi­o­nen och i Upplands Väsby fort­sät­ter att ta ledar­trö­jan i kam­pen för en på för ett håll­bart kli­mat och an­ti­bi­o­tikafri mat i sjuk­vår­den, i äldre­omsor­gen och i barnom­sor­gen. Då kan vi fort­sät­ta bo­ta sjuk­do­mar ef­fek­tivt ock­så i fram­ti­den.

Må­let är att matsvin­net ska mins­ka med 40 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.