Fo­der­kris – men svårt att få hjälp

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling Ul­ri­ca An­ders­son

Tor­kan slår hår mot Väs­bys bön­der och ri­dan­lägg­ning­ar. Men kom­mu­nen har svårt att stäl­la upp – trots att det på fle­ra håll finns oslåt­ta­de ytor. Kra­ven på fo­der är höga.

Skör­dar­na är för­stör­da av tor­ka. Bris­ten på fo­der i he­la lan­det kan tvinga bön­der­na att nödslak­ta si­na djur. Nu tas fle­ra ini­ti­a­tiv av pri­vat­per­so­ner och kom­mu­ner för att hit­ta osla­gen be­tes- och ängs­mark som bön­der­na kan an­vän­da till fo­der. Stäl­ler Upp­lands Väs­by kom­mun upp?

Vår sys­ter­tid­ning Vi i Sol­len­tu­na be­rät­ta­de ny­li­gen att den lång­va­ri­ga tor­kan har för­stört hälf­ten av skör­den på Bögs gård. Be­tes­mar­ker­na är gu­la av tor­ka och re­serv­lag­ren av fo­der till djuren är slut i he­la lan­det.

– Har man in­te be­ten till djuren och re­serv­lag­ren av fo­der är slut blir det rik­tigt tufft, sä­ger An­ders Ström som dri­ver Bögs gård.

Nu har fle­ra ini­ti­a­tiv ta­gits run­tom i Sve­ri­ge för att hjäl­pa bön­der­na med re­serv­be­te åt djuren, vil­ket tid­ning­en Land har skri­vit om. Äng­ar, fält och gräsy­tor som an­nars står orör­da er­bjuds åt lo­ka­la bön­der el­ler för­med­las via sto­ra Fa­ce­book­grup­per som ”Fo­der­hjäl­pen 2018” och ”Be­tes­mark åt be­tes­dju­ren”.

– Jag för­står att det är ett jät­te­pro­blem för he­la jord­bru­ket. Kan vi gö­ra nå­got så vo­re det fan­tas­tiskt, sä­ger Nils Odén, stads­träd­gårds­mäs­ta­re hos Upp­lands Väs­by kom­mun.

Sköt­seln av kom­mu­nens gräs­mark är upp­hand­lad. För att ti­di­ga­re­läg­ga slåt­tern mås­te ent­re­pre­nö­rer­na va­ra med på det; al­ter­na­ti­vet är en ny upp­gö­rel­se. Nils Odén har bol­lat frå­gan till kom­mu­nens ju­rist, för att se vad som går att gö­ra.

– Egent­li­gen skul­le vi kun­na sät­ta igång och slåt­ta al­la ytor om­gå­en­de, men vi har in­te de peng­ar­na i dag, sä­ger han. Nor­malt sett får grä­set lig­ga kvar ef­ter slåt­ter, men om det ska bli djur­fo­der mås­te det en­si­le­ras och ba­las. Med and­ra ord krävs det att nå­gon, till ex­em­pel en ut­om­stå­en­de or­ga­ni­sa­tion, tar tag i ar­be­tet.

– Det är gans­ka höga krav på fo­der ock­så. Det ska in­te va­ra fullt med skräp och öl­bur­kar.

Äger kom­mu­nen någ­ra fält/äng­ar/gräsy­tor som skul­le kun­na an­vän­das som djur­fo­der i nöd­fall?

– Vi har gär­de i Brunn­by vik och Ber­gakäl­lan, se­dan är det små­s­nut­tar. Men grä­set är så torrt att det har ing­et vär­de, möj­li­gen som ut­fyll­nad till häs­tar. På Löwen­ströms­ka finns det gräs­mar­ker, men då får man hö­ra med mar­kä­ga­ren. Vad hän­der med grä­set som slås längs E4:an av Jär­va träd­vårdscen­ter var­je år?

– Egent­li­gen kom­po­ste­ras det. En del tar vi till­va­ra på grund av fr­ö­in­ne­hål­let, som vi kan spri­da på and­ra äng­ar. Det är väl­digt små vo­ly­mer i sam­man­hang­et och hand­lar mest om kul­tur­vård. Vi får nog in­te skän­ka bort grä­set, en­ligt la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling, men vi skul­le kun­na säl­ja det för en sym­bo­lisk sum­ma.

All­de­les en­kelt är det in­te att hjäl­pa till med fo­der, allt­så, även om vil­jan finns.

– Med tan­ke på kli­matrubb­ning­ar skul­le man ha en be­red­skap för så­dant här. Vat­ten, fo­der, ut­sä­de... Det kom­mer in­te att mins­ka, sä­ger Nils Odén.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

BÖGS GÅRD. An­ders Ström på Bögs gård är oro­lig över att skör­den ser ut att bli ba­ra hälf­ten så stor i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.