Möt An­ders Rosén (V)

An­ders Rosén, överst på Väns­ter­par­ti­ets val­se­del i Väs­by

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Var­för vil­le du ge­nom­fö­ra in­ter­vjun just här?

– För att vi­sa bo­en­det, ge­men­skaps­tan­ken. Det var där­för vi flyt­ta­de hit till Väs­by, vi sök­te nå­got slags kol­lek­tiv­bo­en­de. Och den här ti­den på året är det så fint här ute. Nämn en per­son du be­und­rar?

– Nel­son Man­de­la. Trots det han blev ut­satt för lyc­ka­des han i nå­gon me­ning få sam­häl­let att för­so­nas om apart­heid. Vil­ka för­e­ning­ar är du med i och vil­ka öns­kar du att du var med i?

– Jag är med i Ord­front, fack­för­e­ning­ar, Hu­ma­nis­ter­na, Jor­dens vän­ner, Väns­ter­par­ti­et såklart, Räd­da Bar­nen och Svens­ka freds­kom­mit­tén. Jag skul­le vil­ja va­ra med i För­e­ning­en Män, för det är vik­tigt att män job­bar för jäm­ställd­het. Jäm­ställd­het på­ver­kar mans­rol­len och män be­hö­ver va­ra ak­ti­va i det ar­be­tet. Vad gör du för att kopp­la av?

– Åker upp till stu­gan ut­an­för Sand­vi­ken. Ba­dar gär­na ba­stu. Lä­ser. När blev du för­ban­nad sist, och på vad?

– När jag lä­ser tid­ning­en om Do­nald Trump och Is­ra­el–Pa­les­ti­na.

Var­för blev du po­li­ti­ker?

– Jag var po­li­tiskt ak­tiv när jag var ung, då var det de glo­ba­la rätt­vi­se­frå­gor­na som en­ga­ge­ra­de mig. Jag väx­te upp i Sand­vi­ken i en gans­ka röd­ra­di­kal mil­jö. Vad i ditt sätt att le­va och va­ra är ut­tryck för väns­ter­par­tis­ten i dig?

– Att ta an­svar för vad jag gör, allt­i­från mitt eget hand­lan­de till att för­sö­ka på­ver­ka he­la sam­häl­let. Jag cyklar gär­na myc­ket. Bor i kol­lek­tiv. För­sö­ker åter­vin­na och har egen kom­post. Od­lar. Och det lo­kal­po­li­tis­ka en­ga­ge­mang­et. Man kan in­te gö­ra allt, men man kan gö­ra en del. Vil­ken per­son på and­ra si­dan block­grän­sen har du mest ge­men­samt med?

– Ma­ria Fälth (KD). Vi har ar­be­tat till­sam­mans med jäm­ställd­he­ten och har en del sam­syn i de so­ci­a­la frå­gor­na, även om vi in­te har sam­syn i allt. Har Väns­ter­par­ti­et någon­ting ge­men­samt över­hu­vud­ta­get med Mo­de­ra­ter­na?

– Det har vi sä­kert. Ex­em­pel­vis Os­kar We­in­mars (M) ut­spel om fler fäl­ta­re, där har vi sett till att det blir en fjär­de fäl­ta­re nu in­för som­ma­ren. I en hel kom­mun­bud­get är vi över­ens om 80 pro­cent – det är klart

att även Mo­de­ra­ter­na vill ha äldre­omsorg. Det är för­del­nings­po­li­ti­ken som skil­jer oss åt. Hur har Väns­ter­par­ti­et märkts i den po­li­tik som be­dri­vits un­der man­dat­pe­ri­o­den?

– Det som in­te skul­le ha bli­vit till ut­an oss är jäm­ställd­hets­in­te­gre­ring­en, skat­te­höj­ning­en med 30 öre och den so­cio­e­ko­no­mis­ka vikt­ning­en av skol­peng­en. Vad är era störs­ta frå­gor in­för va­let?

– Sko­lan: att al­la ska kom­ma i mål. Det be­hövs mer stöd till ele­ver med sär­skil­da be­hov och mer so­cio­e­ko­no­misk vikt­ning. Bo­stä­der: att pres­sa pri­ser­na på ny­byg­gen ge­nom allt­i­från fi­nan­sie­ring till vår egen mark­för­sälj­ning. Byg­ga li­te enkla­re bo­stä­der. Fort­sät­ta med jäm­ställd­hets­ar­be­tet och job­ba med för­söks­verk­sam­het med sex tim­mars ar­bets­dag. Lång­sik­tigt in­ne­bär det­ta inga öka­de kost­na­der ef­tersom sjuk­skriv­ning­ar­na och per­so­nal­om­sätt­ning­en mins­kar. Om vi får dri­va det­ta så gör vi det­ta in­om vår­den. Det är många kvin­nor som in­te or­kar job­ba hel­tid ett helt ar­bets­liv, så de går ned i tid och får en låg pen­sion. Till sist, vad ska du gö­ra res­ten av da­gen?

– Först re­pa­re­ra en punk­te­ring på min cy­kel, se­dan för­hopp­nings­vis cyk­la till Py­ra­mi­den för en ar­bets­dag. Det sista mö­tet är strax ef­ter 17, och för­hopp­nings­vis ha en skön kväll ef­ter det och sit­ta ut­om­hus.

”Jag cyklar gär­na myc­ket. Bor i kol­lek­tiv. För­sö­ker åter­vin­na och har egen kom­post. Od­lar.”

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

An­ders Rosén (V) val­de att bli in­ter­vju­ad i hans hem: en kol­lek­tiv­vil­la med ut­sikt över Eds­sjön. – För att vi­sa bo­en­det, ge­men­skaps­tan­ken. Det var där­för vi flyt­ta­de hit till Väs­by, vi sök­te nå­got slags kol­lek­tiv­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.