Vad är egent­li­gen ”svens­ka vär­de­ring­ar?”

Svar till An­ders Rosén (V) i Vi i Väs­by nr 27:

Viivasbydirekt - - Insändare - Kal­le

Att en väns­ter­par­tist ta­lar om ”uni­ver­sel­la prin­ci­per om män­ni­skors li­ka vär­de, mänsk­li­ga fri- och rät­tig­he­ter, de­mo­kra­ti, rätt­vi­sa och so­ci­a­la och eko­no­mis­ka rät­tig­he­ter, känns ju li­ka mag­starkt som när en Sve­ri­ge­de­mo­krat gör det, med tan­ke på Väns­ter­par­ti­ets histo­ria, skri­ver ”Kal­le”.

Känns ju li­ka mag­starkt som när en sve­ri­ge­de­mo­krat gör det, med tan­ke på väns­ter­par­ti­ets histo­ria.

Men se, att ta­la om väns­ter­par­ti­ets histo­ria får man in­te gö­ra. Det är i det när­mas­te ta­bu, att ens näm­na Le­nin el­ler Sta­lin, el­ler att Väns­ter­par­ti­ets le­da­re ha­de klipp­kort till Moskva och ÖstBer­lin un­der det kal­la kri­get; el­ler C H Her­mans­sons hyll­ning till Sta­lin ef­ter den­nes död, det får man in­te ta­la om. Så då gör jag in­te det.

Då fo­ku­se­rar jag på nu­et i stäl­let. Att ni up­pen­bar­li­gen har väl­digt svårt att ens vil­ja er­kän­na dom pro­blem som finns i vis­sa ut­sat­ta om­rå­den (för­or­ter).

Att det ex­i­ste­rar ”mo­ral­po­li­ser” som kon­trol­le­rar hur kvin­nor är kläd­da, att de föl­jer sin re­li­gi­ons på­bud.

Det tor­de ju va­ra själv­klart att det finns oli­ka kul­tu­rytt­ring­ar i oli­ka kul­tu­rer, som man skul­le kun­na kal­la ”vär­de­ring­ar” som är spe­ci­fi­ka för ett land.

Att väns­tern in­te tycks för­stå det­ta, och där­med läm­nar fäl­tet fritt för di­ver­se hö­gerex­tre­ma grup­per är ju bå­de tra­giskt och lö­je­väc­kan­de.

Så länge ni in­te er­kän­ner att det finns pro­blem med vis­sa re­li­giö­sa grup­per så ”käm­par” ni in­te alls för ett ”se- ku­lärt” sam­häl­le och är för fe­mi­nism el­ler ett öp­pet sam­häl­le.

Det är ba­ra snö­mos.

Men se, att ta­la om Väns­ter­par­ti­ets histo­ria får man in­te gö­ra.

FOTO: MOSTPHOTOS

KUL­TUR. ”Det tor­de ju va­ra själv­klart att det finns oli­ka kul­tu­rytt­ring­ar i oli­ka kul­tu­rer, som man skul­le kun­na kal­la ’vär­de­ring­ar’ som är spe­ci­fi­ka för ett land”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.