”Vi ska va­ra stol­ta, tje­jer”

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Vi ska va­ra stol­ta

Härom­da­gen hit­ta­de jag ett kol­lage som jag klippt ihop när jag var yng­re. Bil­der av mig och mi­na tjej­kom­pi­sar, där vi skrat­tar och ohäm­mat gör oss till fram­för ka­me­ran.

Jag log åt min­ne­na, men fick sam­ti­digt en li­ten klump i brös­tet. För in­te viss­te väl vi då vad som vän­ta­de. In­te viss­te vi att vi all­tid skul­le be­hö­va job­ba li­te hår­da­re för att bli tag­na på all­var, skri­ka li­te hög­re för att gö­ra vå­ra röster hör­da.

In­te viss­te vi att en press att pre­ste­ra och va­ra ”den duk­ti­ga flic­kan” stän­digt skul­le lig­ga över oss och att någ­ra av oss skul­le ut­veck­la ät­stör­ning­ar, ut­matt­nings­syndrom och ång­est – kanske på grund av det. Att vi al­la skul­le bli ut­sat­ta för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er i sko­lan, på bus­sen, på job­bet, på ga­tan, på kro­gen och på en van­lig tis­dag i kön på Ica.

Och jag tän­ker att jag är så stolt över varen­da en av oss, för vi har käm­pat så, och vi käm­par fort­fa­ran­de, fa­stän vi nog in­te ens re­flek­te­rar över det själ­va. Jag är stolt över al­la kvin­nor, som var­je dag får job­ba li­te, li­te hår­da­re i var­da­gen. Och jag tyc­ker, om det går, att vi ska för­sö­ka va­ra stol­ta över oss själ­va ock­så. Och all­tid stöt­ta varand­ra. Kvin­nor som bac­kar kvin­nor – oav­sett re­la­tion, ål­der el­ler bak­grund – är det fi­nas­te jag vet.

Jag är stolt över al­la kvin­nor, som var­je dag får job­ba li­te, li­te hår­da­re i var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.