Ny bok tip­sar om få­gel­li­vet i Fy­sing­en

Nu kom­mer en ny bok om na­tur­om­rå­den som är vär­da att se i Stock­holms­om­rå­det. En plats lig­ger i Upp­lands Väs­by.

Viivasbydirekt - - Det Händer - Jonas Carlsson

Ibo­ken ”Upp­le­vel­ser i Stock­holms na­tur” tas lä­sa­ren med på en guid­ning ge­nom Stock­holms na­tur. Bland an­nat så ut­ses 27 om­rå­den som är ex­tra vär­da att ta sig en titt på. En ut av des­sa plat­ser är sjön Fy­sing­en som del­vis lig­ger i Upp­lands Väs­by.

– Trots sitt lä­ge rakt un­der in­flyg­ning­en till Ar­lan­da och nä­ra E4:an är Fy­sing­en ett na­tur­om­rå­de som är väl värt ett be­sök. Sjön är kanske mest känd som en av Stock­holms läns främs­ta få­gel­sjö­ar, men även för den växt­in­tres­se­ra­de finns det myc­ket att se i mar­ker­na runt sjön, sä­ger Erik Hansson, en av för­fat­tar­na till bo­ken. Erik Hansson re­kom­men­de­rar en spe­ci­ell tid att åka till Fy­sing­en.

– Per­son­li­gen gil­lar jag Fy­sing­en un­der sen­som­ma­ren el­ler ti­dig höst. Då är många fåg­lar på väg sö­derut och ras­tar gär­na vid Ströms mad i nor­ra de­len av sjön. En hel del va­dar­fåg­lar bru­kar kun­na ses vid den här ti­den och de bru­kar in­te va­ra på så långt av­stånd.

Det finns fle­ra an­led­ning­ar till att Erik Hansson, Oli­ver Kar­löf och Vi­de Oh­lin vil­le skri­va bo­ken. En är att folk ska bli med­vet­na om na­tu­ren de har om­kring sig och kom­ma ut och upp­täc­ka den. Na­tu­ren finns all­de­les runt hör­net, även om man be­fin­ner sig i cen­tra­la Stock­holm.

– Det finns otro­ligt många fi­na om­rå­den i Stock­holm. Fle­ra stu­di­er vi­sar att folk vill kom­ma ut mer i na­tu­ren, men man kanske in­te vet vart man ska ta vägen.

– Folk­hälso­myn­dig­he­ten har re­kom­men­de­rat att man ska ha 300 me­ter till ett na­tur­om­rå­de från sin bo­stad. Stu­di­er vi­sar att när­het till na­tur ger stör­re upp­levd lyc­ka.

Per­son­li­gen gil­lar jag Fy­sing­en un­der sen­som­ma­ren el­ler ti­dig höst. Då är många fåg­lar på väg sö­derut och ras­tar gär­na vid Ströms mad i nor­ra de­len av sjön.

FOTO: NICLAS AHLBERG

FISKGJUSE. Få­geln ses of­ta ja­ga i Fy­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.