Sve­ri­ge be­hö­ver en kris­plan

Viivasbydirekt - - Insändare - FOTO: EM­MA LÖF HAGSTRÖM

UPP­LANDS VÄS­BY. Lant­bru­ka­ren Ol­le Lin­der och stads­träd­gårds­mäs­ta­ren Nils Odén ute för att för­sö­ka hit­ta nya om­rå­den att skör­da, då fo­der­bris­ten är stor på grund av tor­kan.

Med skör­dar långt un­der nor­mal­ni­vå är si­tu­a­tio­nen så all­var­lig att många lant­bru­ka­re ris­ke­rar att be­hö­va nödslak­ta si­na djur och sto­ra in­komst­bort­fall på grund av mins­ka­de vo­ly­mer av grov­fo­der, säd och grön­sa­ker.

Tor­kan på­ver­kar även möj­lig­he­ten till att öka Sve­ri­ges livs­me­dels­för­sörj­ning, vil­ket är livsvik­tigt att upp­nå om vi ska kla­ra oss vid en kris­si­tu­a­tion som in­ne­bär att im­port av mat in­te är möj­lig. Det aku­ta lä­get vi­sar det sto­ra be­ho­vet av ome­del­bar risk- och sår­bar­hets­a­na­lys på na­tio­nell, re­gi­o­nal och lo­kal­ni­vå som åt­följs av hand­lings­pla­ner och som bör ini­tie­ras av re­ge­ring och myn­dig­he­ter med nä­rings­liv och ci­vil­sam­häl­le. I dag ge­nom­förs he­ro­is­ka in­sat­ser av ci­vi­la och per­so­ner in­om nä­rings­liv och kom­mu­ner runt om i lan­det men det räc­ker in­te. Cen­ter­par­ti­et upp­ma­nar re­ge­ring­en att ta ini­ti­a­tiv och sam­la al­la nöd­vän­di­ga kraf­ter i det­ta ar­be­te. Cen­ter­par­ti­et har ti­digt ta­git ini­ti­a­tiv för att hit­ta lös­ning­ar på rå­dan­de ut­ma­ning och har ock­så gång på gång lyft be­ho­vet av att stöd­ja Sve­ri­ges in­hems­ka livs­me­dels­pro­duk­tion och för att åt­gär­der snabbt ska kom­ma på plats.

Vi har age­rat för att lind­ra den aku­ta si­tu­a­tion som rå­der för de drab­ba­de och be­gärt av EU-kom­mis­sio­nen att möj­lig­gö­ra de stöd­sy­stem som finns fullt ut. Vi har age­rat för att re­ge­ring­en ska age­ra mer kraft­fullt och sä­ker­stäl­la un­dan­tag från EU-re­gel­verk, ex­em­pel­vis ge­nom att kom­mu­ner ges möj­lig­het att för en kort tid en­bart upp­hand­la svensk­pro­du­ce­rad mat och upp­ma­nar EU-kom­mis­sio­nen att ut­nytt­ja EU:s kris­fon­der och skyn­dar på ut­be­tal­ning­en av jord­bruks­stö­den. Vi har age­rat för att läns­sty­rel­ser ska sam­ord­na och upp­rät­ta kris­pla­ner i sam­ar­be­te med ak­tö­rer in­om och mel­lan re­gi­o­ner och även upp­ma­nat kom­mu­ner att upp­lå­ta grön­om­rå­den för fo­der­skörd och be­te till drab­ba­de lant­bru­ka­re och häst­ä­ga­re. Vi väl­kom­nar re­dan gjor­da un­dan­tag för fo­der som gi­vits från Läns­sty­rel­sen och krav och även in­sat­ser där kom­mu­ner med fler som upp­lå­ter mark. Fram­ö­ver ser vi att för krav/eko­bön­der kan fler un­dan­tag och mer sam­ord­ning av mar­ker be­hö­vas ock­så för att und­vi­ka nödslakt. Cen­ter­par­ti­et an­ser att sy­ste­men för livs­me­dels­för­sörj­ning mås­te ses över. Vi vill att re­ge­ring­en om­gå­en­de sam­man­kal­lar en kris­kom­mis­sion där han­deln, po­li­ti­ken, myn­dig­he­ter och lant­bruksnä­ring­en in­går och som gör hand­lings­pla­ner för kort och lång sikt. Da­gens si­tu­a­tion vi­sar hur sår­bart Sve­ri­ge är och pekar med all tyd­lig­het på hur sto­ra be­ho­ven är - nu mås­te an­sva­rig re­ge­ring och myn­dig­he­ter age­ra!

Ann-Christin L Frick­ner (C), Grupple­da­re Fre­drick Fe­der­ley (C),

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.