Lands­tings­va­lets av­gö­ran­de frågor

KONFLIKT. Mo­de­ra­ter­na lyf­ter­väg­byg­ge – So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ser det som sjuk­vårdsval

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Patrik Wirén patrik.wi­[email protected]­s.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ta­pet­se­ra­de ti­di­ga­re i år t-ba­nan med af­fi­scher fö­re­stäl­lan­de ett upp­och­ned­vänt Nya Ka­ro­lins­ka som en il­lust­ra­tion av hur de an­ser att lands­ting­et har styrts.

En om­stridd fi­nan­sie­rings­mo­dell, svind­lan­de kon­sultar­vo­den och pa­ti­en­ter som av­li­dit ef­ter att ha fast­nat i kö­er till ope­ra­tio­ner är någ­ra sa­ker som ge­ne­re­rat skarp kri­tik.

Med ba­ra vec­kor kvar till va­let in­ten­si­fie­ras bud­ska­pet ge­nom slag­kraf­ti­ga valaf­fi­scher och i so­ci­a­la me­di­er­kam­pan­jer. Op­po­si­tions­lands­tings rå­det Erika Ull­berg (S) me­nar att al­li­an­sen, som styrt lands­ting­et se­dan 2006, har miss­lyc­kats med sitt upp­drag.

– Vi mås­te gö­ra mer för att vår­dens peng­ar ska gå till vård och ta bort be­tyd­ligt fler kon­sul­ter från Nya Ka­ro­lins­ka än vad M har lyc­kats med, sä­ger hon.

Ire­ne Sve­no­ni­us (M), som

Vi mås­te gö­ra mer för att vår­dens peng­ar ska gå till vård och ta bort fler kon­sul­ter från Nya Ka­ro­lins­ka än vad M har lyc­kats med.

En­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är lands­tings­va­let ett sjuk­vårdsval. Sam­ti­digt väl­jer Mo­de­ra­ter­na att kam­pan­ja för en Öst­lig för­bin­del­se. Vi re­der ut partiernas stånd­punk­ter i två brin­nan­de frågor för stock­hol­mar­na.

blev fi­nans­lands­tings­råd i ja­nu­a­ri 2017, har gi­vet­vis en an­nan bild av NKS och fram­hä­ver i stäl­let en ”fan­tas­tisk vård” och för­bätt­ra­de me­di­cins­ka re­sul­tat in­om hjärt­vår­den.

Men sam­ti­digt som hon mot­sät­ter sig svart­mål­ning­en av sjuk­hu­set re­spek­te­rar hon kri­ti­ken.

– Re­dan in­nan jag till­träd­de som fi­nans­lands­tings­råd rik­ta­de jag kri­tik mot bå­de fi­nan­sie­rings­mo­dell och kon­sul­tan­vänd- ning­en. Jag har fo­ku­se­rat på att sän­ka de onö­digt höga kost­na­der­na och det kom­mer jag fort­sät­ta med, sä­ger hon.

Me­dan S i sin val­kam­panj har sik­tet in­ställt på NKS fram­hä­ver M hell­re be­ty­del­sen av en öst­lig för­bin­del­se.

För Mo­de­ra­ter­na är byg­gan­det av mo­tor­vägs­tun­neln, som ska kny­ta ihop nor­ra och söd­ra län­ken, en av va­lets ab­so­lut he­tas­te frågor.

– Många stock­hol­ma­re till­bring­ar väl­digt myc­ket tid i kö­er och vi be­hö­ver få ut tra­fi­ken ur sta­den. Bi­lis­men ökar in­te för att vi byg­ger en ny väg, utan på grund av att vi blir fler in­vå­na­re, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us (M).

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är dock mått­ligt in­tres­se­ra­de av att pra­ta om en öst­lig för­bin­del­se.

– Lands­tings­va­let är sjuk­vårdsva­let, sä­ger Erika Ull­berg (S) som me­nar att det är märk­ligt att Mo­de­ra­ter­na fo­ku­se­rar på in­fra­struk­tu­ren i en val­rö­rel­se där sjuk­vår­dens pro­blem bor­de stå i centrum.

M får stöd för byg­gan­det av en öst­lig för­bin­del­se av L, SD, C och KD me­dan S vill av­vak­ta. MP, V och Fi dä­re­mot är mot­stån­da­re till mo­tor­vägs­tun­neln som de me­nar kom­mer le­da till mer bil­tra­fik.

Många stock­hol­ma­re till­bring­ar myc­ket tid i kö­er. Bi­lis­men ökar in­te för att vi byg­ger en ny väg, utan på grund av att vi blir fler in­vå­na­re.

SJUK­VÅRD EL­LER VÄGTUNNEL. Öst­lig för­bin­del­se är en mo­tor­vägs­tun­nel som Mo­de­ra­ter­na vill byg­ga mel­lan Nac­ka i sö­der och Ropsten

FOTO: ANDREAS ENBUSKE OCH MOSTPHOTOS

i norr. Op­po­si­tio­nen ser hell­re att in­vå­nar­na i lä­net får till­gång till en väl fun­ge­ran­de häl­so- och sjuk­vård och kol­lek­tiv­tra­fik. Bil­den är ett mon­tage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.