Tio mil­jo­ner till ska­te­par­ken

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Med mind­re än två vec­kor kvar till va­let, pas­sa­de den sit­tan­de röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten i Väs­by på att klub­ba ige­nom en in­ve­ste­ring på fle­ra mil­jo­ner kro­nor som op­po­si­tio­nen in­te står ba­kom. Kom­mun­sty­rel­sen be­slu­ta­de på mån­da­gen att 10 mil­jo­ner kro­nor får an­vän­das till att byg­ga en ska­te­park i Smed­by. Bygg­lovs­hand­ling­ar har ta­gits fram un­der vå­ren och som­ma­ren och bygg­lov läm­nas in un­der au­gusti. Bygg­na­tio­nen av ska­te­par­ken för­vän­tas kun­na på­bör­jas i slu­tet av ok­to­ber och den bör kun­na stå klar i ju­li 2019, en­ligt tjäns­te­män­nen.

Full fart i för­tids­röst­nings­lo­ka­len i Väs­by Centrum sen öpp­nan­det. Till­gäng­lig­het, en­kel­het & tyd­lig in­for­ma­tion vik­tigt. Snart öpp­nar än­nu fler för­tids­röst­nings­lo­ka­ler i Väs­by & mo­bil hjälp att rös­ta. Ulf Palm­gren, @Sa­ker­hets­chef på Twit­ter.

FOTO: PI FRISK/DIREKTPRES­S ARKIV

SMED­BY. Parkour, ute­gym, fot­boll, basket – och nu ska­te­park i Smed­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.