MÄKLARFRÅG­AN

Viivasbydirekt - - Visningsgu­ide - An­na-Ca­rin Nils­son Hus­man Hag­berg

FRÅ­GA: Vad är en sam­fäl­lig­het och mås­te jag be­ta­la sam­fäl­lig­hets­av­gift?

SVAR: Vill kö­pa ett ked­je­hus. För att ett grupp­hus och rad­hus­om­rå­de ska fun­ge­ra be­hö­ver man of­tast ha till­gång till vägar, gång­vä­gar, ga­rage, lek­plat­ser, bred­band, ka­bel-TV, Va-an­lägg­ning­ar ut­an­för den eg­na fas­tig­he- tens grän­ser. Be­ho­ven kan ock­så fin­nas i ett kvar­ter av fri­ståen­de hus. Då har man vid byg­gan­det bil­dat en ge­men­sam­hets­an­lägg­ning som till­go­do­ser des­sa be­hov. Det görs ge­nom en lant­mä­te­ri­för­rätt­ning, då det har be­slu­tats om vil­ka reg­ler som ska gäl­la för att skö­ta an­lägg­ning­en och hur kost­na­der­na ska för­de­las. Fastig- hets­ä­ga­ren blir ge­nom sin an­del de­lä­ga­re i sam­fäl­lig­hets­för­e­ning­en.

En sam­fäl­lig­hets­för­e­ning är en ju­ri­disk per­son som har upp­dra­get att för­val­ta och skö­ta om ge­men­sam­hets­an­lägg­ning­ar­na. Det finns en sty­rel­se som är ut­sedd av fas­tig­hets­ä­gar­na som skö­ter det lö­pan­de och man har års­stäm­mor för att fat­ta stör­re be­slut, det är stäm­man som ut­ser sty­rel­sen.

Som med­lem i en sam­fäl­lig­hets­för­e­ning är man so­li­da­risk an­sva­rig att be­ta­la den sam­fäl­lig­hets­av­gift som är be­slu­tad. En ge­men­sam­hets­an­lägg­ning finns in­skri­ven hos Lant­mä­te­ri­et.

Sva­ran­de mäk­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.