Väs­bys hyll­ning till Eu­ro­pe

Hård­rocks­ban­det Eu­ro­pe får he­ders­pris av kom­mu­nen för in­sat­ser­na ge­nom åren

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected] di­rekt­press.se

Hård­rocks­ban­det Eu­ro­pe är Väs­bys mu­si­ka­lis­ka stolt­het. För­ra vec­kan till­de­la­des de ett he­ders­pris av Upp­lands Väs­by kom­mun för in­sat­ser­na ge­nom åren och för att all­tid ha lyft fram Väs­by.

I vå­ras gjor­de de Väsbyborna stol­ta när de val­des in i Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me. Och nu finns åter an­led­ning att fi­ra. I sam­band med Eu­ro­pes kon­sert på Grö­na Lund för­ra fre­da­gen de­la­de Upp­lands Väs­by kom­mun ut ett sär­skilt he­ders­pris till hård­roc­kar­na för de in­sat­ser de gjort för hem­kom­mu­nen Väs­by ge­nom si­na mer än 30 år långa kar­riär. – Det finns en stolt­het i Väs­by över den rock­kul­tur som Eu­ro­pe och and­ra ar­tis­ter från or­ten har bi­dra­git till, sä­ger kul­tur- och fri­tids­che­fen Maria Röst­berg.

He­ders­ut­mär­kel­sen är en sym­bol för att hed­ra ban­dets fram­gång­ar, och ett har upp­märk­sam­ma­tB kom­mu­nen i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

– Ni är ett grymt bra band och fan­tas­tis­ka am­bas­sa­dö­rer för Väs­by, sa­de Mat­hi­as Boh­man (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, vid över­läm­ning­en.

– Ni pra­tar all­tid gott om Väs­by i al­la sam­man­hang, sa­de Maria Röst­berg. Bandet mot­tog en sta­ty­ett form­gi­ven av Concre­tum Ar­te. De om­bads ock­så samt­li­ga att sig­ne­ra en gi­tarr, döpt till Eu­ro­pe, som bru­kar hänga i ”Eu­ro­pe”rum­met i Upp­lands Väs­by mu­sik­sko­la. Gi­tar­ren kom­mer att in­gå i den ut­ställ­ning som just nu på­går på en­trépla­net i Mes­sing­en, mu­si­kort och som upp märk­sam­mar att mu­sik­sko­lan) kul­tur­sko­lan fyl­ler (nu­me­ra 70 år and­med­lem­mar­na själ­va sä­ger att de har Väs­by att tac­ka för väl­digt myc­ket.

– Ti­di­ga min­nen: förs­ta gi­get, Vi­lun­da­hal­len var det va? Väs­byfan­sen, det var fullt. Det var lik­som så­dant stöd för oss re­dan från bör­jan. Väs­byfan­sen åk­te över­allt i Sve­ri­ge och stöd­de oss och hjälp­te oss att vin­na rock-SM, sä­ger sång­a­ren Jo­ey Tem­pest.

– Ab­so­lut. Upp­lands Väs­by var ju den kom­mu­nen som ha­de mest rock­band. Det var där det fanns, det var roc­kens Mec­ka. För­hopp­nings­vis är det det fort­fa­ran­de, sä­ger trum­mi­sen Ian Haugland.

– Det var kul, förs­ta gi­get var nog Fol­kets hus, ny­årsaf­ton, sä­ger ba­sis­ten John Le­vén.

– I lo­ve Väs­by, in­le­der gi­tar­ris­ten John No­rum. Jag har myc­ket trev­li­ga ung- domsmin­nen från Väs­by. Jag tror in­te att man kan hit­ta en bätt­re plats att växa upp på än Väs­by, vi ha­de myc­ket kul när vi var yng­re.

– Ja det var där vi tog vå­ra förs­ta, stapp­lan­de steg som mu­si­ker, el­ler som ”roc­kers wan­na­bes” kanske man ska sä­ga. Så det sit­ter ju kvar nå­gon­stans, så är det, sä­ger key­boar­dis­ten Mic Mi­chae­li.

Väs­byfan­sen åk­te över­allt i Sve­ri­ge och stöd­de oss och hjälp­te oss att vin­na rock-SM.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

VÄSBYAMBAS­SADÖRER. Maria Röst­berg. Eu­ro­pe, med sång­a­ren Jo­ey Tem­pest som hål­ler i he­ders­pri­set, till­sam­mans med kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mat­hi­as Boh­man (S) och kul­tur- och fri­tids­che­fen

SIGNERAD. Band­med­lem­mar­na fick sig­ne­ra en välan­vänd gi­tarr från Upp­lands Väs­by mu­sik­sko­la som bru­kar hänga i mu­sik­sko­lans ”Eu­ro­pe”-rum och som fak­tiskt är döpt till just Eu­ro­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.