Nej tack till Väs­by En­tré som det pla­ne­ras idag!

Väs­by Bäs­ta vill in­te ha he­la Väs­by En­tré som det pla­ne­ras idag. Kom­mu­nen upp­ger att pro­jek­tet kos­tar un­ge­fär 1 mil­jard att ge­nom­fö­ra och kom­mu­nen be­hö­ver

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Hur myc­ket som bygg­her­rar och and­ra spe­ku­lan­ter är vil­li­ga att skju­ta till i fram­ti­den vet vi in­te idag, men en net­to­kost­nad på åt­skil­li­ga 100-tals mil­jo­ner kom­mer be­las­ta oss Väs­by­bor. Den ”konst­när­li­ga be­ar­bet­ning­en” och ska­pan­det av en ”ar­ki­tek­to­nisk sig­na­tur” som kom­mu­nen be­ställ­de av Za­ha Ha­did Ar­chi­tects i Lon­don har kostat oss skat­te­be­ta­la­re 2,6 mil­jo­ner kro­nor. Väs­by En­tré är IN­TE ett ini­ti­a­tiv från Väsbyborna ut­an på­bör­ja­des 2010 i form av en idé från Skans­ka, Vei­dekke och Väs­by­hem. De med­bor­gar­di­a­lo­ger som följ­de har haft to­talt 385 del­ta­ga­re un­der 2010–2013. Att kal­la Väs­by En­tré för ett pro­jekt som Väsbyborna står bakom anser vi va­ra en stark över­drift. 385 per­so­ner av 45 000 in­vå­na­re är 0,85% av Väsbyborna. 99,15% av Väsbyborna har in­te del­ta­git i någ­ra med­bor­gar­di­a­lo­ger om Väs­by En­tré. Run­by ha­ge be­hövs som grön­om­rå­de och stads­nä­ra park När Mes­sing­en och Op­ti­mus­om­rå­det är fullt ut­byggt med nya bo­stä­der för upp emot 4 000 per­so­ner be­hövs störs­ta de­len av Run­by ha­ge som grön­om­rå­de och park. En stads­park från Za­mo­res kul­le via Hem­bygds­går­den och Karls­ro över Run­by ha­ge ner till Lad­bro­ste­nen är bätt­re för Väsbyborna än det Väs­by En­tré som pla­ne­ras idag. Än är det in­te för­sent att sä­ga nej till sto­ra de­lar av Väs­by En­tré. Rös­ta på Väs­bys Bäs­ta om ni tyc­ker det räc­ker gott och väl med en funk­tio­nell vä­der­skyd­dad sta­tion och buss­ter­mi­nal an­pas­sad ef­ter om­stän­dig­he­ter­na i Väs­by. Vi ska gö­ra vad vi kan för att få Väs­by En­tré an­pas­sad i stor­lek och kost­na­der ef­ter vad vi väs­by­bor tyc­ker är till­räck­ligt. El­ler hur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.