HÄL­SA & TRÄ­NING Trä­na – så so­ver du bätt­re

Viivasbydirekt - - Nyheter - FO­TO: MOSTPHOTOS

När söm­nen fun­ge­rar nor­malt tän­ker vi in­te så myc­ket på vil­ken be­ty­del­se den har.

Men när den krång­lar så mär­ker vi där­e­mot snart hur vik­tig den är.

im­mun­för­svar för­säm­ras och ris­ken för ex­em­pel­vis di­a­be­tes, högt blod­tryck och fet­ma ökar, sä­ger An­na Eli­as­son, pro­gram­an­sva­rig, Itrim. Or­sa­ker­na till sömn­pro­ble­men kan va­ra många, när ing­en up­pen­bar an­led­ning finns så kan man of­ta här­le­da pro­ble­men till oli­ka på­frest­ning­ar och an­spän­ning­ar.

Det kan in­ne­bä­ra till­fäl­lig stress, hem­ma el­ler på job­bet, el­ler en lång­va­rig psy­kisk stress. En an­nan van­lig fak­tor till otill­räck­lig sömn är att va­ra i då­lig form.

Per­so­ner som får för li­te mo­tion och är över­vik­ti­ga ris­ke­rar att drab­bas av sömn­lös­het. Att rö­ra på sig, va­ra ut­om­hus kan hjäl­pa dig att som­na lät­ta­re.

Om du har svå­rig­he­ter att or­ka med ar­be­te el­ler pri­vat­liv el­ler om du vak­nar myc­ket ti­digt och kän­ner ång­est, oro och hopp­lös­het så tve­ka in­te att sö­ka hjälp. Ibland kan sömn­lös­he­ten va­ra ett symp­tom på en de­pres­sion el­ler an­nan sjuk­dom.

Eri­ka Lin­dén Jans­son VAN­LI­GA PRO­BLEM. Stress, kort- el­ler lång­va­rig, är en van­lig ut­lö­san­de fak­tor vid sömn­rubb­ning­ar. En lös­ning är att för­bätt­ra på kon­di­tio­nen – men se till att in­te trä­na pre­cis fö­re lägg­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.