Pär Gabri­els­son har av­li­dit

Viivasbydirekt - - Familj -

Det är med sorg i hjär­tat som vi med­de­lar att Pär in­te är med oss läng­re.

Ef­ter en tids sjuk­dom av­led Pär Gabri­els­son has­tigt i sam­band med en tränar­kon­fe­rens i Nor­ge i fre­dags.

Pär har äg­nat sitt liv åt simspor­ten som fram­gångs­rik sim­trä­na­re på klubb­ni­vå och i sim­lands­la­get.

Un­der åren 1993–1995 var Pär ju­ni­or­för­bunds­kap­ten för lands­la­get. Han del­tog un­der åren 1996–2011 som lands­lagsträ­na­re på fle­ra in­ter­na­tio­nel­la mäster- skap. Han var ledare och trä­na­re un­der OS 2000 i Syd­ney, OS 2004 i Aten och OS 2008 i Beijing. Han var bland an­nat trä­na­re till OS­sim­mar­na Jo­se­fin Lill­ha­ge, Ma­lin Svanström, Da­ni­el Karlsson, Gabri­el­la Fa­gun­dez och Pet­ra Granlund. Pär ar­be­ta­de un­der he­la sin yr­kes­kar­riär som trä­na­re och sport­chef i Väs­by SS, en klubb som han på ett pro­fes­sio­nellt sätt var med och bygg­de upp bå­de id­rotts­ligt och or­ga­ni­sa­to­riskt, till en av Sve­ri­ges bäs­ta sim­klub­bar från slu­tet av 90-ta­let och un­der 2000-ta­let.

Han ha­de en för­må­ga att med sin em­pa­ti, sitt tå­la­mod och sin trygg­het ska­pa mil­jö­er där al­la per­so­ner i hans när­het triv­des. En brin­nan­de lå­ga har allt för ti­digt slock­nat och he­la sim­mar-Sve­ri­ge sör­jer djupt. Vå­ra tan­kar går till hans fa­milj och när­stå­en­de.

Du är sak­nad, Pär, men du kom­mer all­tid fin­nas hos oss och du är Väs­by SS. Pär Gabri­els­son blev 61 år.

Väs­by Sim­säll­skap

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.