MÄKLARFRÅG­AN

Viivasbydirekt - - Visningsgu­ide - Sva­ran­de mäk­la­re Ar­mas Sun­din Hus­man Hag­berg

FRÅ­GA:

Vil­ka skyl­dig­he­ter har mäk­la­ren vid bud­giv­ning­en? SVAR:

Mäk­la­ren ska ge al­la spe­ku­lan­ter tyd­lig in­for­ma­tion om hur en even­tu­ell bud­giv­ning kom­mer att gå till och hur de bör läm­na si­na bud. Mäk­la­ren ska ock­så in­for­me­ra om even­tu­el­la krav el­ler öns­ke­mål från säl­ja­ren.

Ef­tersom det är säl­ja­ren som av­gör om ett bud är in­tres­sant el­ler in­te ska mäk­la­ren ta emot och vi­da­re­be­ford­ra al­la bud till säl­ja­ren. Det gäl­ler även om en spe­ku­lant in­te har läm­nat sitt bud på det sätt som be­stämts. Mäk­la­ren ska ock­så vi­da­re­be­ford­ra med­de­lan­den från spe­ku­lan­ter om in­tres­se för ob­jek­tet till säl­ja­ren.

Mäkla­rens skyl­dig­he­ter gäl­ler till dess att säl­ja­ren och kö­pa­ren har un­der­teck­nat ett kö­pe­kon­trakt. En mäk­la­re är även skyl­dig att upp­rät­ta en för­teck­ning över bud­giv­ning­en med upp­gif­ter om spe­ku­lan­tens namn kon­takt­upp­gif­ter, som kan va­ra en adress, en e-post­a­dress el­ler ett te­le­fon­num­mer bu­dets be­lopp, tid­punk­ten för när bu­det läm­na­des och even­tu­el­la vill­kor för bu­det, till ex­em­pel vill­kor om lån el­ler be­sikt­ning.

Mäk­la­ren skall se­dan över­läm­na för­teck­ning­en till säl­ja­ren och kö­pa­ren när upp­dra­get har slut­förts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.