Ju­len kom­mer i år igen till Scan­dic Upplands Väs­by

Viivasbydirekt - - Hej -

Kva­li­té och en rik­tigt här­lig jul­stäm­ning – som hem­ma på julaf­ton – är led­or­den i Scan­dic Upplands Väs­bys sats­ning på årets jul­bord, som ser­ve­ras tis­da­gar–fre­da­gar samt vis­sa sön­da­gar mel­lan 29 no­vem­ber och 15 de­cem­ber.

– ör att ta del av vårt na jul­bord be­hö­ver man bo­ka plats i god tid, sä­ger Van­ja Mar­mang­e­lou, mark­nads­an­sva­rig och Re­ser­va­tion Ma­na­ger på Scan­dic Upplands Väs­by. – Ef­ter­frå­gan

har ökat – för­ra året ha­de vi näs­tan 1 500 jul­bords­gäs­ter – o h där­för ko er vi att ha er da­tum för jul­bor­det i år, sä­ger Van­ja.

– Och vi sat­sar på kva­li­té, tilläg­ger ho­tel­lets F&B Ma­na­ger Ja­ni Haa­se. Fram­för allt ge­nom att vi tar bort de två sitt­ning­ar­na – vi öpp­nar kloc­kan 17.30 och gäs­ter­na kan sit­ta kvar så länge re­stau­rang­en är öp­pen. Mål­sätt­ning­en med

kva­li­tets­sats­ning­en är att få till en lugn och har­mo­nisk jul­stäm­ning, att äta jul­bord på Scan­dic pp­lands Väsb ska va­ra en n stund ut­an stress och med den bäs­ta ser­vicen.

– Koc­kar­na får va­ra kre­a­ti­va och ska­pa jul­bord med för na­de sma­ker och med eg­na spe­ci­a­li­te­ter i sann Väs­by­an­da, sä­ger Ja­ni Haa­se. Den sto­ra

ny­he­ten i år är julsho­wen i form av li­ve­mu­sik den 7, 12 och 15 de­cem­ber. Jull­unch ser­ve­ras den 29 no­vem­ber samt 6 och 13 de­cem­ber. Den sist­nämn­da da­gen blir spe­ci­ell då Scan­dic Upplands Väs­by be­söks av Lu­ci­a­tåg med ung­do­mar från Väs­by.

– Änt­li­gen kan vi er­bju­da le­van­de mu­sik, för att hö­ja stäm­ning­en yt­ter­li­ga­re, sä­ger Van­ja Mar­mang­e­lou. Scan­dics jul­bord

var rik­tigt stort och po­pu­lärt bland Väsbyborna från slu­tet av 1980-ta­let till and­ra hal­van av 1990-ta­let. Minst 2 000 jul­bord sål­des år­li­gen un­der den pe­ri­o­den. Nu är man på väg mot en ny stor­hets­pe­ri­od.

– För­ra året öka­de vi an­ta­let be­sö­ka­re med cir­ka 25 pro­cent och må­let är att öka även i år, sä­ger Van­ja. Un­ge­fär hälf­ten av bok­ning­ar­na kom­mer från pri­vat­per­so­ner och fö­re­ta­gen står för den and­ra hal­van. Scan­dics he­la

per­so­nal för­be­re­der sig till den in­ten­si­va jul­bords­pe­ri­o­den med god sam­man­håll­ning och kän­ner stolt­het över sitt jobb.

– Vi är här för gäs­ter­nas skull, sam­man­fat­tar Ja­ni Haa­se. Van­ja och Ja­ni vill häl­sa al­la Väs­by­bor väl­kom­na till årets jul­bord: – Kom hem till oss för att bli väl om­hän­der­ta­gen och få en n upp­le­vel­se med di­na nä­ra och kä­ra.

De­lar av det klas­sis­ka jul­bor­det i Scan­dic Upplands Väs­by.

Ja­ni Haa­se, F&B Ma­na­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.