Väs­by­so­nen re­do för ef­ter­läng­tad SHL-de­but

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Ef­ter fem sä­song­er i all­svens­kan är det i vin­ter dags för näs­ta steg. Emil Berglund vän­tas in­om kort få gö­ra de­but i högs­ta se­ri­en med sitt Tim­rå IK.

– Sjukt ro­ligt. En barn­doms­dröm, sä­ger Väs­by­so­nen.

Re­dan in­för sä­song­en 2007/2008 flyt­ta­de Emil upp till Tim­rå. Han flyt­ta­de upp till Me­del­pad med pap­pa Char­les som då blev trä­na­re för klub­bens a-lag. Där­på har cen­tern job­bat sig upp in­om TIK. 2013/14 tog Emil Berglund se­dan ste­get upp till ala­get och fick spe­la 50 matcher un­der de­but­sä­song­en. Näs­tan 250 all- svens­ka matcher har det bli­vit för den i dag 24-åri­ga Sto­ra Al­by­so­nen.

Ef­ter en lyc­kad sä­song i vint­ras gick Tim­rå IK upp till SHL – och nu i hel­gen bör­jar även­ty­ret.

– Sjukt ro­ligt. Det är en barn­doms­dröm såklart att få spe­la i högs­ta se­ri­en, sä­ger Emil som var as­si­ste­ran­de lag­kap­ten 2017/18 lik­som i vin­ter.

En hand­full spe­la­re har spe­lat ihop se­dan Emil klev upp i a-la­get. Till­sam­mans hjälp­te de till att spe­la upp la­get till högs­ta se­ri­en igen.

– Det har va­rit en kul re­sa och ex­tra ro­ligt att få gö­ra det ihop med des­sa. Det känns stort att ha va­rit med och bi­dra­git till att ta upp Tim­rå igen.

Med si­na 35 sä­song­er i högs­ta lig­ger Tim­rå på plats 13 i ma­ra­ton­ta­bel­len. Men till den­na sä­song är de ny­kom­ling­ar och är kans­ke ett li­te oskri­vet blad.

– Vi har ett ungt lag som är väl­digt ut­veck­lings­bart. Al­la i la­get vill verk­li­gen fram­åt och job­bar sten­hårt för att ut­veck­las var­je dag. De fles­ta i la­get har si­na bäs­ta år fram­för sig, sä­ger Väs­by IK-fost­ra­de Emil och fort­sät­ter:

– Vi kom­mer ha fy­ra ked­jor som vill off­ra li­vet ur oss på isen. Tim­rå ska va­ra job­bi­ga att mö­ta. Vad kom­mer att kän­ne­teck­na Tim­rå IK i vin­ter?

– Vi kom­mer spe­la en fart­fylld hoc­key och va­ra ett hårt job­ban­de lag. Det gäl­ler för oss att vi­sa ka­rak­tär och mo­ral och va­ra tuf­fa att mö­ta. Vi står för fart och fläkt, och det ska vi fort­sät­ta med. Det ska va­ra tufft att kom­ma till NHK Are­na. I pre­miä­ren, lör­dag 15 september, vän­tar Lin­kö­ping bor­ta. För ny­kom­ling­en hand­lar det främst att kla­ra ett nytt kon­trakt i vin­ter.

– Ja, att kla­ra oss kvar är det pri­mä­ra må­let vi har och det vi al­la sik­tar på. Vi kom­mer in i SHL med en öd­mjuk in­ställ­ning, men ab­so­lut in­te en över­dri­ven re­spekt.

– Det ska in­te va­ra na­ivt. Sam­ti­digt mås­te vi även kun­na nju­ta och ha kul där ute. An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.