Fruk­ten av fall­frukt

Viivasbydirekt - - Si­dan 1 - Pau­li­ne Ce­der­blad

”Det vi ser som av­fall kan i själ­va ver­ket va­ra otro­ligt vär­de­fullt.”

Ett rik­tigt bra äp­pelår kan gett en mind­re önsk­värd bi­ef­fekt. Mäng­der av äpp­len lig­ger och rutt­nar i träd­går­dar­na. Tas de i stäl­let till va­ra kan ex­em­pel­vis ett ki­lo äpp­len dri­va en bi­o­gas­bil två kilo­me­ter.

Ett re­kor­dår för äpp­len, plom­mon och pä­ron är för­stås ett väl­kom­met in­slag för många träd­gårds­äls­ka­re. Men att hin­na gö­ra must, paj el­ler tor­ka i den takt som fruk­ten blir mo­gen kan va­ra svårt.

Men vad gör man med den frukt som re­dan lan­dat på mar­ken och bli­vit rut­ten el­ler maskä­ten?

Läm­nar du den på åter­vin­nings­cen­tra­len kan fall­fruk­ten gö­ra stor nytta. Sö­rabs an­lägg­ning­ar i Hag­by och Upp­lands Väs­by tar emot oöns­kad frukt och le­ve­re­rar den sedan till Eons bi­o­gas­an­lägg­ning. Fall­fruk­ten, blan­dad med öv­rigt kom­post­ma­te­ri­al, blir sedan bi­o­gas som an­vänds som for­dons­bräns­le. Ur pro­ces­sen kom­mer även or­ga­niskt göd­sel­me­del och jord.

– I år är det så­da­na enor- ma mäng­der – ing­en har sett så här myc­ket för­ut. Då kan det bli svårt att ta hand om allt. Vill man gö­ra en in­sats för kli­ma­tet ska man de­fi­ni­tivt skic­ka matav­fal­let på central­be­hand­ling. Att kom­po­ste­ra själv är bra – men in­te li­ka bra, för­kla­rar Kristi­na Sjö­blom, av­falls­stra­teg på Seom.

Ti­di­ga­re har träd­gårds­av­fal­let från Sö­rab ba­ra bli­vit till jord och göd­sel. Men nu­me­ra blir det allt­så även till bi­o­gas som bland an­nat dri­ver bus­sar och Väsbys sop­bi­lar. Ett ki­lo inlämnade äpp­len kan till ex­em­pel dri­va en bi­o­gas­bil två kilo­me­ter.

– Det vi ser som av­fall kan i själ­va ver­ket va­ra otro­ligt vär­de­fullt, sä­ger Kristi­na Sjö­blom.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

FRUKT. Fall­frukt på Sö­rabs an­lägg­ning i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.