Va­lets vin­na­re om ele­ver­na fick be­stäm­ma

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Drygt 1 100 Väs­byung­do­mar rös­ta­de i Skol­va­let som an­ord­na­des för två vec­kor se­dan. Nu är al­la rös­ter­na räk­na­de. De visar att stö­det för Mil­jö­par­ti­et är fort­satt stort bland ung­do­mar­na, trots att par­ti­et tap­par bland be­folk­ning­en i stort.

Drygt 1 100 ele­ver från fem hög­sta­di­e­sko­lor samt Väs­by Nya Gym­na­si­um del­tog i skol­va­let i Väs­by. Skol­va­let an­ord­na­des vec­kor­na riks­dags­va­let i syf­te att ele­ver­na ska få en käns­la för hur det är att del­ta i ett val ”på rik­tigt”. Nu har re­sul­ta­tet kom­mit. I Väs­bys sko­lor blev So­ci­al­de­mo­kra­ter­na störs­ta par­ti med drygt 24 pro­cent av rös­ter­na. Tvåa blev Mo­de­ra­ter­na med drygt 23 pro­cent och trea Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na med näs­tan 16 pro­cent. Väns­ter­par­ti­et blev fjär­de störs­ta par­ti och fick drygt 9 pro­cent. Sam­ma pla­ce­ring­ar fick par­ti­er­na bland Väs­bys vux­na be­folk­ning i riks­dags­va­let 2018.

Till skill­nad från i det rik­ti­ga riks­dags­va­let gick Mil­jö­par­ti­et hem bland lan­dets skolung­do­mar. De blev fem­te störs­ta par­ti i Väs­by, strax ef­ter Väns­ter­par­ti­et, och fick drygt 9 pro­cent av rös­ter­na. I riks­dags­va­let fick de lå­ga 4,41 pro­cent. Ung­do­mar­na i ri­ket som hel­het skil­jer sig bå­de från Väs­byung­do­mar­na och från den vux­na be­folk­ning­en. Det blev Mo­de­ra­ter­na, in­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, som tog hem den to­ta­la skol­vals­se­gern för he­la ri­ket med drygt 21 pro­cent av rös­ter­na.

Tvåa blev So­ci­al­de­mo­kra­ter­na med knappt 20 pro­cent och trea Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na med 15,5 pro­cent. På riks­ni­vå gick det väl­digt bra för Cen­ter­par­ti­et i skol­va­let, där de blev fjär­de störs­ta par­ti med drygt 12 pro­cent. Fem­te störs­ta par­ti blev Mil­jö­par­ti­et, med drygt 10 pro­cent. De två grönt pro­fi­le­ra­de par­ti­er­na fick allt­så sam­man­lagt 22 pro­cent av ung­do­mar­nas rös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.