Stif­tel­ser­na som kan hjäl­pa till med hy­ran

Viivasbydirekt - - Bostad - FOTO: MOSTPHOTOS

Anna Jo­hans­son-Vis­borgs Min­ne, Ar­la Col­di­nu­or­den/ Adolf Johns­sons fond samt Ax­el och So­fia Alms stif­tel­se är tre ex­em­pel på stif­tel­ser i Stock­holms län vars syf­te är att hjäl­pa per­so­ner som har så små in­koms­ter att de har svårt att be­ta­la si­na hy­res- och bo­stads­kost­na­der.

När tid­ning­en Hem & Hy­ra ny­li­gen lis­ta­de al­la stif­tel­ser och fon­der som be­hö­van­de kan vän­da sig till för att få ett eko­no­miskt bi­drag på sin sajt, fick de ihop he­la 13 styc­ken enbart i Stock­holms län. I lan­det som hel­het finns 214 stäl­len med sam­ma upp­drag.

En­ligt Hem & Hy­ra för­de­lar stif­tel­ser­na mel­lan 1 000 och 30 000 kro­nor till pri­vat­per­so­ner, de pri­o­ri­te­rar of­ta sju­ka och äld­re samt en­sam­stå­en­de kvin­nor med barn.

Det finns fle­ra fon­der och stif­tel­ser som kan hjäl­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.