Möt livsstils­pro­fes­sorn Mai-Lis Hel­lé­ni­us

Viivasbydirekt - - Väsby -

Ons­dag 24 ok­to­ber kl. 19.00–20.30, Mes­sing­en, lo­kal Abba Kun­ska­pen om livssti­lens be­ty­del­se för vår häl­sa har ökat kraf­tigt, men trots det sit­ter vi mer än nå­gon­sin och var­dags­rö­rel­sen har mins­kat. Mai- Lis Hel­lé­ni­us, som är pro­fes­sor på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet och över­läka­re på Livsstil­sen­he­ten vid Ka­ro­lins­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, be­rät­tar om rö­rel­sens och ma­tens be­ty­del­se för vår häl­sa och ger prak­tis­ka tips. An­mä­lan se­nast 17 ok­to­ber till he­le­ne.hag­[email protected] upp­landsvas­by.se el­ler 08-590 971 73.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.