Pen­sio­nä­rer­na är väl fö­re­träd­da

Viivasbydirekt - - Krönika -

Väl­jar­na rös­tar in­te all­tid som po­li­ti­ker­na tänkt sig. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för­lo­ra­de tre man­dat, men är fort­fa­ran­de störs­ta par­ti. Mo­de­ra­ter­na tap­pa­de ett man­dat, men är alltjämt Väs­bys näst störs­ta par­ti.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na blev tred­je störs­ta par­ti och är i prak­ti­ken tung­an på vå­gen i full­mäk­ti­ge, oav­sett vil­ket block som Väs­bys Bäs­ta väl­jer att stöd­ja. Nä­ra på var ti­on­de Väs­by­bo rös­ta­de på Väs­bys Bäs­ta, som li­tet ovän­tat fick tre nya man­dat.

Cen­ter­par­ti­et fick be­tyd­ligt fler rös­ter än 2014, vil­ket in­te räck­te till nya man­dat, men att par­ti­et i al­la fall läm­nar sit­sen som full­mäk­ti­ges mins­ta par­ti. Men det skilj­de ba­ra fy­ra fut­ti­ga rös­ter till Mil­jö­par­ti­et. I prak­ti­ken var det val­sed­lar­na från en en­da fa­milj som av­gjor­de sa­ken.

Mil­jö­par­ti­et är nu minst i klas­sen, fast med li­ka många man­dat som C.

Pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­ner­na har kla­gat över att de äl­dres re­pre­sen­ta­tion i riks­da­gen är allt­för svag. Ba­ra sex av de 349 ny­val­da riks­dags­le­da­mö­ter­na, mind­re än två pro­cent, är 65 år el­ler äld­re. Två pro­cent!

I kom­mu­ner­na ser det in­te li­ka il­la ut, främst be­ro­en­de på att de fles­ta för­tro­en­de­val­da är fri­tids­po­li­ti­ker. Att sit­ta i riks­da­gen är i prin­cip ett hel­tids­jobb.

I Väs­by är pen­sio­nä­rer­na väl fö­re­träd­da. Drygt 21 pro­cent av de ny­val­da le­da­mö­ter­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge är över 65 år, en li­ten ök­ning från 2014. Det mot­sva­rar väl de­ras an­del av väl­jarkå­ren i Väs­by (drygt 22 pro­cent).

Skill­na­der­na mel­lan par­ti­er­na är emel­ler­tid sto­ra, för att in­te sä­ga myc­ket sto­ra. Den mest grå­na­de par­tigrup­pen, el­ler den mest vux­na och er­far­na om man så vill, har Väs­bys Bäs­ta, där 40 pro­cent av le­da­mö­ter­na har fyllt 65 en­ligt Val­myn­dig­he­tens sta­tistik.

Hos Mo­de­ra­ter­na är en tred­je­del av le­da­mö­ter­na pen­sio­nä­rer. Bland So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är det 23 pro­cent, en på­tag­lig ök­ning se­dan 2014.

Cen­tern, KD, Li­be­ra­ler­na och MP har ing­en le­da­mot i pen­sions­ål­dern, men de­ras par­tigrup­per i full­mäk­ti­ge är små och be­står av ba­ra två el­ler tre le­da­mö­ter. Hos Väns­ter­par­ti­et är en le­da­mot av fy­ra över 65.

Drygt 21 pro­cent av de ny­val­da le­da­mö­ter­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge är över 65 år, en li­ten ök­ning från 2014.

De som har an­led­ning att kla­ga över bris­tan­de in­fly­tan­de och re­pre­sen­ta­tion är ung­do­mar­na, ål­ders­grup­pen mel­lan 18 och 29 år. De ut­gör 18 pro­cent av väl­jarkå­ren i Väs­by men knappt åt­ta pro­cent av full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na är un­der 30 år. Flest ung­do­mar har Mo­de­ra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Cen­tern, KD, Li­be­ra­ler­na, MP, Väns­ter­par­ti­et och Väs­bys Bäs­ta har ing­en ung ta­les­per­son i si­na led. Van­li­gast är att par­ti­er­na re­kry­te­rar si­na kan­di­da­ter bland 50–64-åring­ar­na. Av Väs­bys 51 full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter är 41 pro­cent i den ål­dern.

De an­ser väl att de fort­fa­ran­de minns sin ung­dom och sam­ti­digt är nog gam­la för att fö­re­trä­da se­ni­o­rer­na.

No­te­ras kan ock­så att för­del­ning­en mel­lan kvin­nor och män i full­mäk­ti­ge är näs­tan så jämn den kan bli, med en li­ten över­vikt för kvin­nor­na på 51 pro­cent.

Li­tet över­ras­kan­de är kanske att he­la 75 pro­cent av de mo­de­ra­ta le­da­mö­ter­na är kvin­nor, även om de har en man­lig grupple­da­re, unge Os­kar We­in­mar.

BÖR­JE KARLS­SON Gäst­krö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.