Makt­skif­te ef­ter lo­kal­par­ti­ets be­slut

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se

Det blir makt­skif­te i kom­mu­nen ef­ter att lo­kal­par­ti­et Väs­bys bäs­ta har valt att stöt­ta Al­li­an­sen. Men att sty­ra kan bli svårt då de sty­ran­de par­ti­er­na bil­dar en mi­no­ri­tets­ma­jo­ri­tet.

Väs­by kom­mer att få ett makt­skif­te. Un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et att de går i op­po­si­tion. Väs­bys Bäs­ta kom­mer att stöd­ja de fy­ra al­li­ans­par­ti­er­na i vad som ser ut att bli ett mi­no­ri­tets­sty­re.

Det po­li­tis­ka lä­get i Väs­by har va­rit kom­pli­ce­rat ef­ter va­let. Med 24 re­spek­ti­ve 20 man­dat har ing­et av de ti­di­ga­re bloc­ken ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Men nu med­de­lar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et i Väs­by att de kom­mer att gå i op­po­si­tion. Det­ta ef­ter upp­re­pa­de för­sök att ska­pa block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten, en­ligt Mat­hi­as Boh­man, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re.

– Ett block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te skul­le ge den sta­bi­li­tet som kom­mu­nen be­hö­ver. Skul­le det bli lä­ge i ett se­na­re ske­de som kan ska­pa en ma­jo­ri­tet så är So­ci­al­de­mo­kra­ter­na re­do för det.

Väs­bys Bäs­ta kom­mer allt­så att stöt­ta M, L, C och KD i de­ras för­sök att bil­da en kom­mun­led­ning.

– Vi har fått fler väl­ja­re och fle­ra man­dat. Jag tror att vå­ra väl­ja­re vill att vi ska sit­ta ma­jo­ri­tet för att vi ska kun­na få ige­nom vår po­li­tik och de frå­gor vi har dri­vit, sä­ger Ro­land Storm, grupple­da­re för Väs­bys Bäs­ta.

”Vi­lar på bärck­lig grund”

Trots det­ta kom­mer in­te de fem par­ti­er­na till­sam­mans att ha en egen klar ma­jo­ri­tet – ut­an en­dast 25 av 51 man­dat.

– Ef­tersom det kom­man­de sty­ret i kom­mu­nen vi­lar på bräck­lig grund hål­ler vi det in­te för otro­ligt att nya kon­stel­la­tio­ner för sty­ret av Väs­by be­hö­ver for­mas läng­re in på man­dat­pe­ri­o­den, sä­ger An­ders Rosén, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et.

Mil­jö­par­ti­et är tyd­li­ga med att de in­te kom­mer att ge ett pas­sivt stöd till en ma­jo­ri­tet be­stå­en­de av Al­li­an­sen och Väs­bys Bäs­ta.

– Vi kom­mer ald­rig att va­ra pas­si­va. Vi kan in­te stäl­la oss bakom nå­got vi in­te har möj­lig­het att va­ra med och på­ver­ka. De räk­nar väl sna­ra­re med ett pas­sivt stöd från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sä­ger grupple­da­ren Ma­ria Tu­vesson.

Mi­no­ri­tets­ma­jo­ri­tet

I nu­lä­get ser allt­så Al­li­an­sen och Väs­bys Bäs­ta ut att bil­da en så kal­lad mi­no­ri­tets­ma­jo­ri­tet.

– I ett så­dant lä­ge krävs väl­digt myc­ket sam­tal, för­be­re­del­ser och för­hand­ling­ar för att den nya ma­jo­ri­te­ten ska få ige­nom sin po­li­tik. An­ting­en be­hö­ver man sys­te­ma­ti­se­ra det he­la och gö­ra upp med ett par­ti – el­ler gö­ra upp med oli­ka par­ti­er i frå­ga för frå­ga. El­ler så man kan man hop­pas på att för­sla­gen går ige­nom, me­nar Mat­hi­as Boh­man.

Men Oscar We­in­mar, grupple­da­re för Mo­de­ra­ter­na, är po­si­tiv.

– Jag ser go­da för­ut­sätt­ning­ar för att kun­na sty­ra kom­mu­nen. Vi har inom många frå­gor kun­nat hit­ta stöd över par­ti­grän­ser­na un­der den gång­na man­dat­pe­ri­od. Se­dan ska man kom­ma ihåg att en tred­je­del av lan­dets kom­mu­ner är styr­da i mi­no­ri­tet.

I ett så­dant lä­ge krävs väl­digt myc­ket sam­tal.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

NYTT STYRE. Nya Väs­by­al­li­an­sen: Os­kar We­in­mar (M), Ann-Christin Frick­ner (C), Ma­ria Fälth (KD), Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) och Ro­land Storm (VB).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.