Bräns­let som sän­ker ut­släpp

Re­kord­lå­ga ut­släpp – men fle­ra av bil­till­ver­kar­na ra­tar ge­nom­brot­tet

Viivasbydirekt - - Motor - Text & Fo­to: Fred­rik Diits Vikström

En ny bok­stavs­kom­bi­na­tion har dykt upp. HVO100 är den fos­sil­fria die­seln som lo­var re­kord­lå­ga ut­släpp för die­sel­bi­lar. Men bil­till­ver­kar­na sä­ger dock nej – och nu kom­mer var­ning­ar om höj­da pri­ser och in­drag­na pum­par.

En van­lig die­sel­bil kan bli be­tyd­ligt snäl­la­re mot kli­ma­tet – ge­nom att by­ta bräns­le. Se­dan någ­ra år säljs HVO100, i Sve­ri­ge. Det är ett syn­te­tiskt bräns­le som görs på växt­ol­jor och slaktav­fall.

Pum­par finns på un­ge­fär 150 mac­kar och den­na bok­stavs­kom­bi­na­tion har seg­lat upp till att bli Sve­ri­ges tred­je van­li­gas­te driv­me­del.

Ke­miskt finns lik­he­ter med fos­sil die­sel. Den vik­ti­gas­te skill­na­den hand­lar om rå­va­ror­na – HVO100 fram­ställs av för­ny­bart ma­te­ri­al som mins­kar ut­släp­pen av kli­mat­på­ver­kan­de kol­di­ox­id – re­jält.

Ener­gi­myn­dig­he­ten har räk­nat ut att en die­sel­bil som tan­kas med van­lig die­sel släp­per ut 157 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Med HVO100 i tan­ken sjun­ker siff­ran till 22 gram. En minsk­ning med näs­tan 90 pro­cent – över en tank.

– HVO100 till­ver­kas till sto­ra de­lar av rest­pro­duk­ter och av­fall. Det gör att kli­mat­nyt­tan blir väl­digt stor, sä­ger Ma­ri­an­ne Pet­ters­son, hand­läg­ga­re på Ener­gi­myn­dig­he­ten.

HVO kan blan­das med fos­sil die­sel. Die­seln som säljs på svens­ka mac­kar in­ne­hål­ler i ge­nom­snitt 17 pro­cent, vis­sa bo­lag blan­dar in uppe­mot 50 pro­cent.

Vad är då ha­ken med ett bräns­le som lå­ter som re­na lot­to­vins­ten för mil­jön?

Ren HVO är in­te god­känt som driv­me­del för de fles­ta die­sel­bi­lar. Även om bräns­let lik­nar van­lig die­sel av­vi­ker det från den eu­ro­pe­is­ka stan­dar­den. Den­si­te­ten är för låg.

”Ing­en skill­nad på sli­tage”

De fles­ta bil­till­ver­kar­na krä­ver att de­ras die­sel­bi­lar ska tan­kas med ett bräns­le som upp­fyl­ler al­la krav som finns i stan­dar­den. Tankar man nå­got an­nat, till ex­em­pel HVO100, gäl­ler in­te läng­re bi­lens ga­ran­ti­er.

No­te­ra dock att van­lig die­sel blan­dat med upp till 50 pro­cent HVO ham­nar inom spe­ci­fi­ka­tio­nen och får där­med an­vän­das med bi­be­hål­len ga­ran­ti.

En­ligt bräns­le­bo­la­gens bransch­or­ga­ni­sa­tion SPBI är HVO i stort sett en ko­pia på fos­sil die­sel.

– HVO100 är oer­hört jäm­för­bart med van­lig die­sel, sä­ger vd Ulf Svahn och fort­sät­ter:

– Det skil­jer på den­si­te­ten men in­te så myc­ket att de sto­ra last­bils­till­ver­kar­na har någ­ra in­vänd­ning­ar. De sä­ger att man kan an­vän­da HVO100 i de­ras mo­del­ler.

Först att anam­ma HVO100 var just last­bils­bran­schen. Bå­de Vol­vo Last­vag­nar och Sca­nia har gjort tes­ter som led­de till att bräns­let blev god­känt 2015.

– Vi kör­de fält­prov un­der mer än ett år och såg ing­en skill­nad i sli­tage och för­bruk­ning­en var ock­så den­sam­ma. Vi har ba­ra go­da er­fa­ren­he­ter och tyc­ker det är ett väl­digt bra bräns­le, sä­ger Jan Strand­he­de, in­for­ma­tions­an­sva­rig Vol­vo Last­vag­nar.

– HVO har sam­ma egen­ska­per som fos­sil die­sel och krä­ver där­för in­te nå­gon an­pass­ning av vå­ra mo­to­rer och in­te hel­ler tä­ta­re ser­vice­in­ter­vall, sä­ger Hans-Åke Da­ni­els­son, press­chef Sca­nia.

Rå­va­ror från palm­ol­ja

Ett till pro­blem är bris­ten på HVO. Till­gång­en på rå­va­ror är be­grän­sad och Sve­ri­ge an­vän­der i dag en tred­je­del av glo­ba­la pro­duk­tio­nen.

Rå­va­ror från palm­ol­je­till­verk­ning kan va­ra på väg att stop­pas från att an­vän­das i HVO.

Bris­ten vän­tas dri­va upp pri­ser­na. I dag kos­tar HVO100 un­ge­fär en kro­na mer än van­lig die­sel men det lär bli dy­ra­re.

Dess­utom är ren HVO skat­te­be­fri­at till och med 2020 men vad som hän­der där­ef­ter är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.