Kan­to­la tog en VM-me­dalj igen: ’’Är väl­digt nöjd’’

Viivasbydirekt - - Nyheter - An­ders Ekström

Åter­i­gen ploc­kar To­bi­as Kan­to­la hem en VM-me­dalj. Den­na gång vann den 36-åri­ga Väs­by­brot­ta­ren ett me­ri­te­ran­de ve­te­ran­brons i Ryss­land.

På för­ra årets ve­te­ran-VM, i Bul­ga­ri­en, kun­de de­bu­tan­ten To­bi­as Kan­to­la ta gul­det i 78 ki­los- klas­sen. En stark be­drift. Så 36- åring­en från Smed­by ha­de onek­li­gen ett visst fa­vo­rit­tryck på si­na ax­lar in­för årets upp­la­ga, som av­gjor­des i rys­ka Perm.

Ett land där brott­ning är en väl­digt stor sport.

– Su­per­häf­tigt att täv­la just i Ryss­land. Brott­ning be­ty­der myc­ket här vil­ket man märk­te i hal­len, sä­ger Kan­to­la.

Och visst skul­le han vi­sa fram­föt­ter­na i år igen. I förs­ta mat­chen (KA 35-40 år, 78 kg) be­seg­ra­des en azer­bajdz­jan med kla­ra 7–0. Men To­bi­as kän­de sig in­te helt pigg.

– Det kän­des rätt tungt från förs­ta mat­chen. Kanske var det pres­sen och stun­dens all­var som på­ver­ka­de. Krop­pen sva­ra­de in­te rik­tigt till en bör­jan, men det gick än­då bätt­re och bätt­re. En mol­dav vann gul­det I kvar­ten vän­de han 0–1 till en 9–1-se­ger mot ett hem­ma­hopp. Men i se­min för­svann guld­dröm­men ef­ter 0–4-för­lust.

– Jag möt­te en väl­digt vass mol­dav, han var helt out­stan­ding och vann se­dan gul­det.

I brons­mat­chen vän­ta­de åter­i­gen en ryss.

– Det var svårt att stäl­la om ef­ter en för­lust. Men jag lyc­ka­des vän­da 0–1 till 5–1.

Kan­to­las and­ra VM-me­dalj på sitt and­ra för­sök var där­med ett fak­tum.

– Kul att kom­ma hem med en me­dalj, det ha­de va­rit tungt ut­an. Med tan­ke på hur det kän­des i bör­jan så är jag väl­digt nöjd med brons. Mol­da­ven får lå­na gul­det ett år.

FO­TO: PRI­VAT

LÅ­NA. Kan­to­la sä­ger att han ”lå­nar” ut VM-gul­det ett år till en mol­dav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.