MÄKLARFRÅG­AN

Viivasbydirekt - - Nyheter - Sva­ran­de mäk­la­re An­ton Rei­mann Varg Hus­man Hag­berg

FRÅ­GA: Hur går en bud­giv­ning till och vem be­stäm­mer över den?

SVAR: Säl­ja­ren har så kal­lad fri pröv­nings­rätt, vil­ket in­ne­bär att det all­tid är upp till säl­ja­ren att be­stäm­ma om han/hon vill säl­ja, till vem och till vil­ket pris. Säl­ja­ren be­hö­ver med and­ra ord in­te säl­ja till bud­gi­va­ren som lagt det högs­ta bu­det. Säl­ja­ren är in­te hel­ler ju­ri­disk bun­den att säl­ja till det pris som an­getts i an­non­sen el­ler på an­nat sätt fram­kom­mit un­der för­sälj­ning­en. Oli­ka vill­kor, som ex­em­pel­vis till­trä­des­dag kan va­ra av vikt för säl­ja­ren och kan va­ra en an­led­ning till att en säl­ja­re väl­jer att säl­ja till en bud­gi­va­re som nöd­vän­digt­vis in­te lagt det högs­ta bu­det.

Säl­ja­ren är all­tid den som har det av­gö­ran­de be­slu­tet över bud­giv­ning­en. Säl­ja­ren be­stäm­mer i sam­råd med fas­tig­hets­mäk­la­ren hur bud­giv­ning­en ska gå till väga. Fas­tig­hets­mäk­lar­in­spek­tio­nen har upp­rät­tat prax­is för hur en bud­giv­ning ska gå till.

Säl­ja­ren kan när som helst un­der bud­giv­ning­ens gång änd­ra for­mer­na för bud­giv­ning­en, el­ler helt av­bry­ta den. Det är dock upp till fas­tig­hets­mäk­la­ren att in­for­me­ra spe­ku­lan­ter­na om hur bud­giv­ning­en kom­mer att gå till samt vil­ka för­ut­sätt­ning­ar som gäl­ler. Om säl­ja­ren ställt upp vis­sa vill­kor för för­sälj­ning­en mås­te fas­tig­hets­mäk­la­ren in­for­me­ra spe­ku­lan­ter­na om des­sa.

Rol­len som fas­tig­hets­mäk­la­re in­ne­fat­tar bland an­nat att vi ska ge råd i si­tu­a­tio­ner­na som upp­står, vi får in­te fat­ta eg­na be­slut kring hur bud­giv­ning­en ska gå till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.