Etable­rings­lyf­tet drivs av kom­mu­ner

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Etable­rings­lyf­tet är ett pro­jekt som drivs av Sol­len­tu­na kom­mun till­sam­mans med Sig­tu­na kom­mun, Upp­lands Väsby och Ar­bets­för­med­ling­en. Pro­jek­tet har fått ett bi­drag på 30 mil­jo­ner kro­nor från Eu­ro­pe­is­ka so­ci­al­fon­den (ESF) och ska på­gå i tre år.

Pro­jek­tet vän­der sig till ny­an­län­da som är i eta­ble­rings­pro­gram­met och ny­an­län­da som in­går i jobb- och ut­veck­lings­ga­ran­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.