Topp­la­get Väsby IK top­par även sta­tisti­ken

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Nio mat­cher in öst­ra hoc­key­et­tan top­par Väsby fle­ra sta­tistik­ta­bel­ler. Spe­lar­na är dock in­te nöj­da.

– Vi är nöj­da när vi gått till al­let­tan, det är vad sä­song­en hand­lar om, slog Lud­vig Wi­i­ta-Adams­son fast ef­ter se­nas­te tre­po­äng­a­ren – 7–0 mot Ty­resö-Han­vi­ken i sön­dags.

Ef­ter att Väs­by­la­get gjort två mål i tät följd var det ett lag på isen i Ty­resö ishall. 10–0 låg när­ma­re till hands än 7–1 och fle­ra i trup­pen glad­des över 60 sta­bi­la mi­nu­ter. Vil­da Väsby stic­ker ut Sta­tis­tiskt stic­ker ett lag ut – Vil­da Väsby. I se­ri­e­ta­bel­len ser det bra ut trots att Väsby spe­lat två, tre mat­cher fär­re än fle­ra se­ri­e­kon­kur­ren­ter. I spe­ci­fik sta­tistik ser det än­nu bätt­re ut, med un­dan­tag för ut­vis­nings­li­gan.

I den är Väsby ba­ra ”näst bäst”. Vis­by/Ro­ma har dra­git på sig fler ut­vis­ning­ar. ”Så klart su­per­kul” Väsby top­par sta­tisti­ken över gjor­da mål i nu­me­rärt över­läge, po­wer­play. La­get är bäst i att för­hind­ra mål i nu­me­rä­ra un­der­lägen, box play. Och Väsby gör flest mål i för­hål­lan­de till skott på mål, sco­ring ef­fi­ci­en­cy.

– Jag har in­te kol­lat all den sta­tisti­ken. Men det är så klart su­per­kul och vi­sar att vi gör rätt sa­ker, sä­ger Jo­han­nes Nils­son, som in­ternt är po­äng­bäst med två mål och el­va as­sist. ”Rätt sa­ker”? – Vi hål­ler det en­kelt, gör det vi trä­nat på och för­sö­ker in­te att upp­fyl­la hju­let igen. Nils­son är över­ens med Wi­i­ta-Adams­son om att ing­en i trup­pen är nöjd. Han ser in­te hel­ler al­let­tan som slut­mål ut­an att la­get strä­var ef­ter playoff/kval­spel.

Steg ett är dock att för­sva­ra pla­ce­ring­en bland lag som avan­ce­rar till al­let­tan.

– Vi kan slå al­la lag i se­ri­en.

Se­ri­e­su­ve­rä­na Hu­diksvall och En­kö­ping är la­gen som be­seg­rat Väsby.

– And­ra pe­ri­o­den fäl­ler oss mot Hu­diksvall. Från­sett den är vi bätt­re än Hu­diksvall, sä­ger Jo­han­nes Nils­son.

På sön­dag 28 ok­to­ber spe­lar Väsby sä­song­ens förs­ta hem­ma­match – i Sol­len­tu­na mot Vis­by/Ro­ma. Jon­ny Andersson

FO­TO: JO­HAN BOREHED

Jo­han­nes Nils­son sva­ra­de för ett mål och ett as­sist vid 7–0-se­gern mot Ty­resö-Han­vi­ken. TVÅ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.