Här väx­er Nor­rort som mest

Viivasbydirekt - - Nyheter -

NORRA DJURGÅRDSS­TADEN: 12 000, ÅR 2030 Här pla­ne­ras det för 12000 nya bo­stä­der och 35000 nya ar­bets­plat­ser. Den nya stads­de­len, som om­fat­tar Hjort­ha­gen, Vär­ta­ham­nen, Fri­ham­nen och Loud­den, har en ut­pe­kad mil­jöpro­fil och be­räk­nas stå helt klart till 2030. BARKARBYST­ADEN: 18 000, ÅR 2030 Med ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan byggs en helt ny stads­del i Jär­fäl­la un­der nam­net Barkarbyst­aden. Här ska det byg­gas 18 000 nya bo­stä­der fram till 2030 och det finns även en vi­sion om ar­be­te, kul­tur och fri­tid. TÄBY PARK: 6 000, ÅR 2030 Det pla­ne­ras även för när­ma­re 5 000 nya ar­bets­plat­ser. Må­let är att byg­ga en ny stads­mil­jö med fo­kus på mil­jö­mäs­sig och eko­no­misk håll­bar­het. Pro­jek­tet är in­de­lat i etap­per med bygg­start 2017. NORR­TÄL­JE HAMN: 50 000, ÅR 2030 I Norr­täl­je hamn ska en ny havsnä­ra stads­del växa fram med bo­stä­der för 5 000 per­so­ner. Byg­get är in­de­lat i tre etap­per där den förs­ta på­går mel­lan 2014-2019, den and­ra mel­lan 2017-2025 och den sista etap­pen mel­lan 2022-2030. HA­GAS­TA­DEN: 6 000, ÅR 2025 I Ha­gas­ta­den på­går ett om­fat­tan­de ar­be­te med att byg­ga ihop Stock­holms stad och Sol­na. Över­däck­ning­ar av mo­tor­väg och järn­väg ska re­sul­te­ra i 6 000 nya bo­stä­der (3 000 i Stock­holms stad) och 50 000 ar­bets­plat­ser (14 000 i Stock­holms stad) sam­ti­digt som stads­de­len in­te­gre­ras med Nya Ka­ro­lins­ka. Pro­jek­tet kos­tar 67 mil­jar­der kro­nor och be­räk­nas stå klart 2025. DALÉNUM, LIDINGÖ: 1 000, ÅR 2020 I det gam­la AGA-om­rå­det på Lidingö byggs 1 000 nya lä­gen­he­ter. Här blan­das nytt med gam­la fa­brikslo­ka­ler i stads­kvar­ter vid vatt­net. Be­räk­nas va­ra fär­digt år 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.