Tjej­jou­ren väc­ker liv i en gam­mal mäs­stra­di­tion

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­[email protected]­rekt­press.se

Näs­ta helg väcks gam­mal Väs­bytra­di­tion till liv. Då ar­ran­ge­ras näm­li­gen en tjej­mäs­sa dit al­la mel­lan noll och hund­ra år är väl­kom­na för att gå i DJ­sko­la, lyss­na på fö­re­drag och se ar­tis­ter.

Förr om åren ar­ran­ge­ra­des tjej­mäs­sor fle­ra gång­er i det ti­di­ga­re Kul­tur­hu­set på Central­vä­gen, me­dan det fort­fa­ran­de an­vän­des. Om en vec­ka är det dags igen när Väs­by Tjej­jour bju­der in till en mäs­sa i Mes­sing­en.

Pro­gram­met är fullspäc­kat och det kom­mer bland an­nat att fin­nas möj­lig­het att lyss­na på ko­mi­kern Jo­han­na Nord­ström, kropps­ak­ti­vis­ten Lin­da-Ma­rie Nils­son, tes­ta stre­et art och se hip­hop- ar­tis­ten Cher­rie upp­trä­da.

– Vi vill väc­ka liv i tjej­mäs­san som fanns ti­di­ga­re och sam­ti­digt vi­sa upp tjej­jou­ren och det ar­be­te vi gör, be­rät­tar för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Han­nah Al­dors­son. Stödchatt och frå­ge­lå­da Tjej­jou­ren er­bju­der stöd till unga per­so­ner som de­fi­ni­e­rar sig som tje­jer ge­nom en stödchatt som har öp­pet en gång i vec­kan och en frå­ge- lå­da. Allt ar­be­te drivs helt ide­ellt av ett ti­o­tal vo­lon­tä­rer och fun­ge­rar som ett slags kom­ple­ment till ku­ra­to­rer och myn­dig­he­ter.

Trös­keln att hö­ra av sig kan i många fall va­ra läg­re när de stödsö­kan­de vet att de får va­ra helt ano­ny­ma och kan pra­ta om vad de vill. Vill loc­ka vo­lon­tä­rer En för­hopp­ning med mäs­san är från för­e­ning­ens si­da att loc­ka fler vo­lon­tä­rer till verk­sam­he­ten.

– En van­lig miss­upp­fatt- ning är att man mås­te va­ra ut­bil­dad psy­ko­log el­ler lik­nan­de för att en­ga­ge­ra sig i tjej­jou­ren. Så är det ab­so­lut in­te. Så vi kom­mer att ha vo­lon­tä­rer på plats un­der mäs­san som kan att sva­ra på frå­gor om hur det är att va­ra vo­lon­tär ifall det finns per­so­ner som är ny­fik­na, sä­ger vo­lon­tä­ren Ida Ny­ström. ”Frutre­rad över sam­häl­let” Hon har själv va­rit ak­tiv i för­e­ning­en se­dan un­ge­fär ett år till­ba­ka.

– In­nan dess var jag ba­ra fru­stre­rad över hur det ser ut i sam­häl­let. Men jag gjor­de ing­en nyt­ta av att ba­ra sit­ta hem­ma och va­ra bit­ter. Nu kän­ner jag att jag fak­tiskt gör nå­got. Det är väl­digt gi­van­de. Plus att man får lä­ra kän­na and­ra vo­lon­tä­rer och får nya vän­ner i vux­en ål­der.

Även om Väs­by tjej­jours mål­grupp är unga som de­fi­ni­e­rar sig som tje­jer, är al­la väl­kom­na till mäs­san, poängterar de.

– Vill kil­lar kom­ma är de såklart ock­så väl­kom­na. Vi kom­mer in­te att ne­ka nå­gon i dör­ren. Han­nah Al­dors­son.

Vi kom­mer att ha vo­lon­tä­rer på plats un­der mäs­san som kan att sva­ra på frå­gor om hur det är att va­ra vo­lon­tär ifall det finns per­so­ner som är ny­fik­na.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

MES­SING­EN. Han­nah Al­dors­son och Ida Ny­ström ser fram emot näs­ta helgs tjej­mäs­sa som ar­ran­ge­ras i Mes­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.