Framtidsyr­ke på prov i Väs­by

Be­ho­vet av plåtsla­ga­re är stort och vän­tas bli än­nu stör­re de kom­man­de åren. Bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen PVF vill in­spi­re­ra ung­do­mar till att väl­ja yr­ket.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Text: Pau­li­ne Ce­der­blad

BRISTYRKE. Sko­la vill in­spi­re­ra fler att bli plåtsla­ga­re

P låtsla­ga­re är ett av de yr­ken där det rå­der störst brist på ar­bets­kraft, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­en. I dags­lä­get ar­be­tar drygt 1600 plåtsla­ga­re i Stock­holms län. In­om tre år be­räk­nas det be­hö­va an­stäl­las 420 nya.

För att bli plåtsla­ga­re kan man va­ra fö­re­tags­lär­ling el­ler gå en ut­bild­ning ge­nom Ar­bets­för­med­ling­en el­ler Kom­vux. Men det finns ock­så som en gym­na­si­e­ut­bild­ning. Ef­ter den föl­jer två år som lär­ling. Det när­mas­te gym­na­si­et där den ut­bild­ning­en finns lig­ger i Kis­ta.

Får tes­ta yr­ket

Nu vill man loc­ka fler ni­o­en­de­klas­sa­re att sö­ka sig dit. Där­för har bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen PVF Yr­ke & Ut­bild­ning kli­vit in på trä- och me­tall­slöjds­lek­tio­ner och lå­tit elever pro­va på yr­ket.

– Ett stort pro­blem är att ele­ver­na i da­gens sko­lor in­te vet om att yr­ket finns, me­nar The­re­se Ber­ganäs på PVF.

Upp­gif­ten att till­ver­ka en ljus­sta­ke av me­tall tas på störs­ta all­var av ele­ver­na.

Vis­sa har dock re­dan en fär­dig plan för fram­ti­den. En elev ska bli spel­ut­veck­la­re och en an­nan fot­bolls­proffs. Men någ­ra av ung­do­mar­na kan fö­re­stäl­la sig job­ba som plåtsla­ga­re.

– Jag ha­de tänkt en del på yr­ket ti­di­ga­re så det är kul att fak­tiskt få tes­ta det. Det är egent­li­gen det mesta som loc­kar – att det är lätt att få jobb, lö­nen är bra och man får job­ba med hän­der­na, sä­ger Wil­li­am Blom­berg.

För and­ra ver­kar det kun­na bli en mo­rot för att job­ba än­nu hår­da­re med be­ty­gen.

– Det är bra in­spi­ra­tion för dem som in­te rik­tigt vet vad de vill gö­ra el­ler vil­ken lin­je de vill gå på gym­na­si­et. Jag kan tän­ka mig att bli plåtsla­ga­re, men jag be­hö­ver job­ba med mi­na be­tyg i mat­te, sä­ger Emir Kork­maz.

Unikt för Sve­ri­ge

Slöjd­lä­ra­ren Win­cent Karls­son tyc­ker att det är bra att elever i ni­on­de klass får se oli­ka yr­ken in­nan de gör gym­na­si­e­va­let.

– De har ju i prin­cip ba­ra haft prao så de har egent­li­gen in­te så stor koll på al­la yr­ken. Och plåtsla­ge­ri är li­te spe­ci­ellt för Sve­ri­ge. Du kan in­te ta en plåtsla­ga­re från till ex­em­pel Tyskland, de har sitt eget plåtsla­ge­ri på sam­ma sätt som vi har vårt.

Pro­jek­tet har på­gått se­dan 2012 och från PVF mär­ker man ef­fekt ef­ter så­da­na här lek­tio­ner.

– Vi har fak­tiskt sett att an­ta­let an­sök­ning­ar till plåt­in­rikt­ning­en har ökat i de or­ter som vi har be­sökt. Så där­för är det så vik­tigt att vi gör det här i Stock­holms­om­rå­det. Vi har fler gym­na­sie­plat­ser än sö­kan­de här, sä­ger The­re­se Ber­ganäs.

Det är lätt att få jobb, lö­nen är bra och man får job­ba med hän­der­na.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

PLÅTSLA­GE­RI. Wil­li­am Blom­berg, till hö­ger i bild, kan tän­ka sig att bli plåtsla­ga­re.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

NOG­GRANN. Emir Kork­maz tyc­ker att det loc­kar att man mås­te va­ra nog­grann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.